Náklady běžného provozu

Příspěvky nejsou určeny na úhradu nákladů běžného provozu, jako jsou:
 
  • úhrada mezd a ostatních osobních výdajů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění příjemce a jeho zaměstnanců
  • nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s projektem, pohoštění, dary
  • úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, náhrady škod a manka, zálohové platby, výdaje na právní spory
  • běžné provozní výdaje (telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky)