Informace pro zaměstnance agentur práce v případě jejich úpadku

Základní informace pro agenturní zaměstnance

Pojištění musí mít ze zákona všechny agentury práce, které mají od Úřadu práce povolení ke zprostředkování zaměstnání. Pojištění je sjednáno pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku nevyplatil mzdu oprávněné osobě. Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je dočasně přidělený zaměstnanec pojištěného, kterému v důsledku pojistné události vzniklo právo na pojistné plnění. Pojištění se vztahuje na úhradu mzdy až ve výši trojnásobku průměrného měsíčního čistého výdělku oprávněné osoby.

Pojistnou událostí je nevyplacení mzdy oprávněné osobě v důsledku úpadku pojištěného, jestliže:

a) v době trvání pojištění došlo k nevyplacení mzdy oprávněné osobě a k zahájení insolvenčního řízení a úpadek pojištěného byl v tomto řízení osvědčen pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu, nebo

b) v době trvání pojištění došlo k nevyplacení mzdy oprávněné osobě a u pojišťovny bylo v této době uplatněno právo na pojistné plnění, pokud bylo insolvenční řízení zahájeno do 3 měsíců po zániku pojištění a úpadek pojištěného byl v tomto řízení osvědčen pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění podle tohoto bodu, došlo-li k zániku pojištění pro neplacení pojistného.

Ke stažení