Často kladené otázky

 • 1.

  Jaký způsob oznámení škody je nejrychlejší, respektive nejsnazší?

  Nejrychlejším způsobem je oznámení škody telefonicky na klientskou linku 241 114 114. Kromě oznámení Vám zde pracovníci pojišťovny poskytnou i další informace k postupu likvidace a obdržíte přímo (nebo prostřednictvím SMS) kontakt na pracovníka, který bude mít na starosti Vaši pojistnou událost (likvidátor).

  Další rychlou a snadnou možností je oznámit škodu na internetových stránkách - v případě pojištění majetku zde a v případě pojištění vozidel zde. Klientský servis ČP toto hlášení zpracuje do 48 hodin.

  Nejméně vhodnou a časově náročnější variantou je hlášení pomocí papírového formuláře.

 • 2.

  Jak dlouho v době kalamity trvá zlikvidovat škodu od momentu jejího oznámení?

  Tuto dobu ovlivňuje mnoho aspektů (způsob hlášení; zda je nutná prohlídka naším pracovníkem v místě pojištění; zda můžeme využít "jednoduchou likvidaci" bez prohlídky apod.).

  Vliv na rychlost likvidace v době kalamity má i její rozsah - tzn. jak velkou část území ČR postihla. Standardně škody likvidujeme podle data doložení (doložení posledního dokumentu potřebného pro účely likvidace). Většinou likvidace probíhá do dvou týdnů u kalamity značného rozsahu po doložení posledního dokladu.

 • 3.

  Je možné, aby pojišťovna snižovala vyplacené odškodné o zůstatkovou hodnotu zničených věcí (nábytku, koberců, apod.)? Vše je nacucané vodou a těžko se dá znovu použít.

  Vždy vycházíme z místního šetření našeho pracovníka. Pokud jsou věci zcela zničené, zbytky se neberou v úvahu - je to vždy napsáno i v zápise o prohlídce. Za zničenou věc pak vyplatíme pojistné plnění v nové* nebo časové** ceně. To záleží na konkrétním druhu pojistné smlouvy.

  Jestliže ale je např. místnost zatopena do výše 30 cm a kuchyňská linka, která se skládá ze spodní a horní nábytkové části, má zničenu pouze spodní část, potom její horní díl může být naceněn jako použitelný zbytek.

 • 4.

  Stačí škody po povodni pouze nafotit a hned můžeme začít s odklízením, nebo je třeba počkat, až se k tomu vyjádří pojišťovna, případně až její pracovník přijede škody obhlédnout?

  V tomto případě vycházíme vždy z podmínek sjednané pojistné smlouvy. Jednou z povinností pojištěného je vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků majetku takto zničeného na pokyn pojišťovny, pokud není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo odstraněním zbytků začít dříve.

  V každém případě musí být zajištěna průkaznost příčiny a rozsahu poškození nebo zničení věcí (doložená fotodokumentace, doklady od oprav či pořízení věci apod.). Je tedy vždy vhodné pořídit vlastní dostatečně detailní fotodokumentaci, a to zejména pokud dochází k hromadnému odvozu poškozených věcí po povodni např. vojáky, hasiči, záchrannými sbory apod.

 • 5.

  Můžete mi poskytnout seznam toho, co všechno musí obsahovat dokumentace z mé strany, aby mohla být pojistná událost vyřízena co nejrychleji?

  Dokumentace k pojistné události by měla obsahovat:

  a) seznam poškozených nebo zničených věcí včetně jejich stáří a pořizovacích cen s uvedením, které věci byly umístěny v nebytových prostorách;

  b) doklady o pořízení věcí, záruční listy apod., pokud jsou k dispozici;

  c) doklad o opravě poškozených přístrojů, pokud byly opravovány. Pozor na opravu starších přístrojů. Oprava bude akceptována pouze do časové** ceny přístroje;

  Pracovník opravny by měl doporučit, aby se přístroj neopravoval v případě, že cena opravy bude nerentabilní, tzn. bude vyšší než časová** cena přístroje, a měl by vydat o tomto faktu potvrzení. Pokud klient přístroj i přesto nechá opravit, nemusí být cena opravy uhrazena celá, ale pouze do již zmíněné časové** ceny tohoto přístroje;

  d) fakturu za opravu s přesným položkovým rozpisem na použitý materiál, práci, její rozsah a cenu v případě, že oprava je provedena firmou. Bez tohoto rozpisu není možné fakturu odsouhlasit. Neakceptujeme ceny dohodou a částky na faktuře musí být v cenách obvyklých v obchodní síti. V případě, že by pojištěný oslovil firmu, jejíž ceny práce a materiálů by neodpovídaly průměrným cenám v regionu nebo místě, je možné, že Česká pojišťovna by takovou fakturu neakceptovala ze 100 procent.

 • 6.

  Mám platnou smlouvu pojištění majetku zhruba týden, může se mě to nějak dotknout z hlediska plnění?

  Délka trvání pojištění nemá vliv na výši vypláceného pojistného plnění, pokud nebyla sjednána v době, kdy pojistné nebezpečí již působilo nebo bezprostředně hrozilo, a nejednalo by se tedy o nahodilou událost. Na pojistné smlouvě je uvedeno, od kdy je pojistné nebezpečí pojištěno.

 • 7.

  Mám oznámit škodu, až voda opadne?

  Pojistnou událost je vhodné oznámit bezprostředně po jejím vzniku. Pracovník pojišťovny poskytne informace o tom, jak je třeba dále postupovat a co je třeba České pojišťovně doložit a prokázat, aby bylo možné poskytnout zálohu nebo celé pojistné plnění.

 • 8.

  Je nutné mít od všech zatopených věcí (kotel, sekačka apod.) účty?

  Je to vhodné. Některé typy pojistných smluv to mohou mít jako podmínku, a proto může dojít ke krácení pojistného plnění. U nových pojistných smluv domácnosti je to pak podmínkou plnění u jednotlivých věcí, jejichž hodnota je nad 30 000 Kč (v případě rekreační domácnosti) a nad 50 000 Kč (u trvale obydlené domácnosti).

  V případě, že pojištěný doklad nemá, vycházíme z ceny věci obdobné - se stejnými užitnými vlastnostmi a technickými parametry. Podle druhu pojistné smlouvy škodu hradíme v nové* nebo časové** ceně.

 • 9.

  Hradí pojišťovna elektrickou energii na použitá čerpadla a dále při odklízení zničených věcí např. kontejner na odpad?

  Hradíme prokázané náklady vynaložené pojištěným na likvidaci pojistné události. Některé typy pojištění mohou mít tyto náklady ve výši plnění omezeny. U čerpání čerpadlem hradíme jeho nájem, obsluhu i energii na čerpání.

 • 10.

  Stalo se mi, že mi obec dala víc peněz než pojišťovna. Jak je to možné?

  Obec dává dar, případně půjčku nebo sociální dávku. Česká pojišťovna hradí prokázanou majetkovou újmu na pojištěném majetku. Pojistné plnění závisí hlavně na rozsahu sjednaného pojištění a jeho limitech.

 • 11.

  Jak nejlépe se chovat při blížící se povodni nebo záplavě, abychom předešli větším škodám?

  Řiďte se pokyny místního úřadu, hasičů, vojáků, záchranných týmů, které operují v zaplavené oblasti a vydávají pokyny pro občany. Tak nejlépe pomůžete ochránit majetek vlastní i těch ostatních.

 • 12.

  Máte doporučení pro vysoušení?

  Předně je potřeba upozornit, že vynaložené náklady na vysoušení nemusí být vždy Českou pojišťovnou akceptovány a zahrnuty do pojistného plnění. Povinností pojišťovny je uhradit opravu nemovitosti do původního stavu, nikoli však za co nejkratší dobu.

  Vysoušení je akceptováno v případech, kdy po něm není nutná celková oprava objektu, a samo vysoušení tedy částečně opravu nahrazuje (např. po vysoušení není nutná obnova omítek, ale pouze vymalování místností; pokud by však k vysoušení nedošlo, musely by být zdi zbaveny omítek a znovu omítnuty). Náklady na vysoušení pak nesmějí překročit právě cenu této opravy.

  Vysoušení může být akceptováno také jako zachraňovací náklad, pokud by dlouhotrvajícím vlhkem mohly být zasaženy i další, nyní zatím nepoškozené stavební konstrukce nebo i movitý majetek (vybavení). V tomto případě je plnění vyplaceno nad rámec pojistného plnění a dle druhu pojistné smlouvy limitováno.

  Je proto vhodné před samotným započetím vysoušení vyčkat příchodu pracovníka pojišťovny.

  1. Pokud se rozhodnete vysoušet, je nezbytné začít až v okamžiku, kdy je odstraněna příčina a nehrozí další poškozování vodou.

  2. Je nutné pamatovat na to, že vysychání je dlouhodobý proces.

  3. Jednoduchým, levným a poměrně účinným způsobem je přirozené větrání s maximální cirkulací vzduchu. Ihned po povodni je proto vhodné vysadit dveře a okna (na jejich místo osadit mříže nebo jinou zábranu umožňující proudění vzduchu).

  4. S vysoušením za pomoci odvlhčovačů nebo jiné techniky je nutné začít až po poklesu hladiny spodní vody, a to od nejníže položené místnosti v domě. Nejprve musí být vyčerpána voda z celého objektu včetně sklepů. K čerpání vody ze zatopených prostor je možné přistoupit teprve po poklesu hladiny záplavové vody a vlastní čerpání se musí regulovat podle rychlosti poklesu hladiny vody kolem objektu tak, aby nedocházelo k nárůstu bočního tlaku na obvodové zdivo vlivem zvýšené hladiny vnější vody. Totéž platí i pro hladinu spodní vody. V opačném případě hrozí statické narušení objektu.

  5. Před vysoušením je třeba vyklidit zaplavené prostory a očistit stěny od nánosů bahna a nečistot, nejlépe omýt je tlakovou vodou, aby došlo k uvolnění pórů v omítkách a podlahách.

  6. Dřevěné podlahy a volné násypy je nutné odstranit. V případě, že v betonových podlahách jsou tepelné izolace, musí se také odstranit.

 • 13.

  Co je dále nutno dodržet při správném a účinném vysoušení?

  1. Když se jedná o vyžilou nebo jinak narušenou vápennou omítku, je lépe ji odstranit 20 až 30 cm nad hladinu zatopení.

  2. Po otlučení omítky je vhodné proškrábnout spáry zdiva do hloubky 2 až 3 cm.

  3. V žádném případě není správné uzavírat nevysušené zdivo jakoukoliv omítkou a malbou, používat sádru či akrylátové barvy. Veškeré nátěry je vhodné doplnit o přípravek proti plísním.

  4. Je nezbytné pamatovat na to, že i když se povrch omítky jeví jako suchý, uvnitř zdiva je neustále velké množství vody, které se musí odpařit. Proto je důležité neustálé větrání, zvláště při použití nových plastových oken, která izolují "až příliš dokonale".

 

Vysvětlivky:

* nová cena – cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase pořídit novou věc stejného druhu a účelu nebo novou srovnatelnou věc

** časová cena – cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114