Lékaři a zdravotnická zařízení - Doplňující informace

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb patří mezi ta pojištění odpovědnosti za škodu, kde povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá poskytovateli zdravotních služeb právní předpis (konkrétně se jedná o ust. § 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Důvodem tohoto opatření je snaha poskytnout ochranu osobám, které by mohly být činností poskytovatele zdravotních služeb poškozeny, a v případech, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, resp. kde je na místě obava, že by poskytovatel zdravotních služeb nemohl poškozené osoby v plné míře odškodnit.

Pojištění zahrnuje odpovědnost

za škodu vzniklou

  • v důsledku zanedbání povinností lékařem
  • kryje i případy bez ohledu na zavinění (objektivní odpovědnost lékaře)
  • řeší riziko rozšíření nakažlivé choroby

za škodu vzniklou na věcech pacientů

  • škody na odložených věcech (odcizení či poškození kabátů v čekárně a podobně)

za škodu či újmu vzniklou na zdraví a věcech třetích osob

  • pád sněhu či rampouchů z budovy zdravotnického zařízení na zaparkovaná vozidla či kolemjdoucí osoby

 

Pojištění movitého a nemovitého majetku

Jako samozřejmou součást pojistného programu poskytuje Česká pojišťovna lékařům i pojištění vybavení a ostatního majetku ordinací. Součástí je rovněž živelní pojištění pronajatých prostor.

Při výběru pojištění u nás nemusíte složitě přemýšlet nad hodnotou jednotlivých přístrojů. Jednoduše si zvolíte limit plnění, který vám vyhovuje vzhledem k velikosti a celkové hodnotě zařízení vaší ordinace.

 

Pojištění elektronických zařízení

Tento produkt též zahrnuje pojištění pro případy poruchy elektrických nebo elektronických zařízení, která jsou v ordinaci používána a na jejichž bezvadné funkci je práce lékaře závislá.