Sazebník poplatků České pojišťovny a.s. platný od 1. 1. 2014

- pro pojistné smlouvy uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový)

I. Poplatky za správu životního a neživotního pojištění

Popis poplatku

Výše poplatku

ASP*

Odeslání upomínky úhrady dlužného pojistného ? doporučená zásilka

dle skutečně vynaložených nákladů

25 Kč

Odeslání upomínky úhrady dlužného pojistného ? obyčejná zásilka

dle skutečně vynaložených nákladů

11 Kč

Výplata přeplatku na pojistném prostřednictvím poštovní poukázky

dle skutečně vynaložených nákladů

24 Kč

Druhý a každý další vklad pojistného v hotovosti na pobočce (obchodním místě)

14 Kč

 

Zpracování pokynu vinkulace (zastavení pohledávky z pojištění)

100 Kč

 

Zpracování pokynu vinkulace (zastavení pohledávky z pojištění)
? úhrada poplatku provedená prostřednictvím SMS zprávy

120 Kč

 

Pozn.: * ASP - aktuální sazba poplatku, jejíž výše je stanovena dle skutečně vynaložených nákladů k datu platnosti sazebníku poplatků.

II. Poplatky v životním pojištění

Popis poplatku

Výše poplatku

Vyžádaná technická změna

220 Kč

Poplatek za přerušení placení

220 Kč

Zpracování pokynu pojistníka ke změně alokačního poměru

50 Kč

Zpracování pokynu pojistníka k převodu podílových jednotek mezi kapitálovými hodnotami tvořenými podílovými jednotkami vnitřních fondů

50 Kč

Zpracování pokynu pojistníka k převodu podílových jednotek z kapitálové hodnoty tvořené podílovými jednotkami vnitřního fondu do kapitálové hodnoty s vyhlašovanou úrokovou mírou

50 Kč

Zpracování pokynu pojistníka k převodu peněžních prostředků z kapitálové hodnoty s vyhlašovanou úrokovou mírou do kapitálové hodnoty tvořené podílovými jednotkami vnitřního fondu

50 Kč

Poplatek za mimořádný výběr z kapitálové hodnoty

150 Kč

Poplatek za vklad mimořádného pojistného zaplaceného pojistníkem do výše 59 999 Kč
(z hodnoty vkladu)

2,8%
(minimálně 50 Kč)

Poplatek za vklad mimořádného pojistného zaplaceného pojistníkem ve výši 60 000 - 199 999 Kč
(z hodnoty vkladu)

2,40%

Poplatek za vklad mimořádného pojistného zaplaceného pojistníkem ve výši 200 000 Kč a více
(z hodnoty vkladu)

2,20%

Poplatek za vklad mimořádného pojistného zaplaceného zaměstnavatelem

0%

Poplatek za vklad mimořádného pojistného (z hodnoty vkladu) ? pojištění Manažer

1%
(minimálně 50 Kč)

III. Změna Sazebníku poplatků

Pojišťovna má právo změnit Sazebník poplatků v návaznosti na změny právních předpisů, které mají rozhodující vliv na stanovení výše poplatků, na změny cen poskytovatelů přepravních a poštovních služeb a změny komunikačních prostředků. Změna aktuální sazby poplatku (ASP), jejíž výše je stanovena dle skutečně vynaložených nákladů, není změnou Sazebníku poplatků, která zakládá právo Pojistníka nesouhlasit se změnou a vypovědět pojištění.

Pojišťovna oznamuje Pojistníkovi změnu Sazebníku poplatků vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech Pojišťovny. V případě, že dochází ke změně Sazebníku poplatků v jiném než výše uvedeném termínu, je Pojišťovna povinna o tom Pojistníka písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat. Zároveň je povinna mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou Sazebníku poplatků na webových stránkách či obchodních místech Pojišťovny. Účinnost změny Sazebníku poplatků nastává nejdříve 2 měsíce po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou Sazebníku poplatků nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíce ode dne oznámení změny Sazebníku poplatků. Pojištění sjednané na dobu neurčitou v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla Pojišťovně výpověď doručena. Pokud byla výpověď doručena méně než 6 týdnů před koncem pojistného období, pojištění zaniká ke konci dalšího pojistného období. Pojištění sjednané na dobu určitou v tomto případě zaniká uplynutím pojistné doby. Pokud Pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.