Města a obce - Doplňující informace

Pojištění nemovitého a movitého majetku

Vedle základních majetkových pojištění je pro města a obce připravena možnost:

 • výběru pojistných nebezpečí a limitů plnění dle individuálních potřeb;
 • sjednání odlišných spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí;
 • sjednání strojního pojištění pro malou zemědělskou techniku a mechanizaci včetně rizika krádeže;
 • automatického připojištění nově pořízených elektronických zařízení do souboru elektroniky bez nutnosti předchozího oznámení pojišťovně;
 • pojištění obecního rozhlasu, rozvodu internetových sítí, orientačních značení, vybavení pěších zón a dalších speciálních požadavků;
 • pojištění proti nárazu dopravního prostředku;
 • pojištění proti vandalismu zjištěného i nezjištěného pachatele;
 • pojištění investic, které jsou předmětem dotací nebo úvěrů;
 • možnost sjednání nestandardních pojištění podle potřeb klienta.

Pojištění odpovědnosti 

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Zároveň města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy třetích osob, které způsobí provozováním podnikatelské činnosti. Rozsah pojištění odpovědnosti tedy především nabízí pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublíženi na zdraví nebo usmrcení:

 • na majetku a zdraví třetích osob;
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
 • způsobenou osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce;
 • způsobenou obcí jako zřizovatelem městské policie;
 • vzniklou na věcech zaměstnanců;
 • způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.;

Dále v rámci jedné pojistné smlouvy možno sjednat:

 • připojištění dalších subjektů do pojistné smlouvy obce (např. provozovny, školy aj.);
 • pojištění křížové odpovědnosti;
 • pojištění odpovědnosti správce komunikace a správu nemovitosti;
 • pojištění odpovědnosti poskytovatele sociální péče.

Pojištění odpovědnosti lze také rozšířit o pojištění finančních škod, regresů zdravotních pojišťoven při pracovním úrazu a pojištění škod na věcech převzatých a užívaných.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci, městu, kraji starostou (primátorem, hejtmanem), místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva.

Pojištěnými jsou všechny osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou ve funkci starosty (primátora, hejtmana), místostarosty, člena rady nebo člena zastupitelstva pojištěného územního samosprávného celku (obec, město, kraj). Pojištění se sjednává pro případ vzniku povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou územnímu samosprávnému celku (pojistníkovi) při výkonu veřejné funkce nebo v přímé souvislosti s ní.

Zemědělské pojištění

Pojistný program pro města a obce nezapomíná ani na pojištění lesů a městské zeleně. Součástí této nabídky je:

 • pojištění městských a obecních lesů;
 • pojištění okrasných výsadeb;
 • pojištění okrasných dřevin;
 • pojištění lesních školek.