Zpět na detail poradce

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Co získáte

 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit újmu
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými nároky
 • Úhradu nákladů řízení o povinnosti nahradit újmu
 • Právní pomoc při řešení pojistné události
 
 

Rozsah pojištění

Toto pojištění (tzv. pojištění D&O) kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce.

Členové orgánů společnosti mohou např. způsobit újmy v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci apod.

Doplňkové informace

Vzhledem k tomu, že povinnost nahradit újmu a ručení členů orgánů společnosti jsou neomezené, mohou být negativní důsledky jejich rozhodnutí značné. Navíc se mohou projevit až s delším časovým odstupem a postihnout i další osoby (např. manžele, dědice, zákonné zástupce a právní nástupce).

 • V základním rozsahu pojistné ochrany je zahrnuto:
  • újma způsobená jinému (např. zákazník, dodavatel, věřitel) i samotné společnosti;
  • náklady na právní ochranu;
  • náklady na šetření;
  • náklady na očištění jména;
  • pokuty a penále;
  • náhrada ztráty za účast na soudním jednání;
  • náklady na extradiční řízení;
  • náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě;
  • náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku;
  • náklady na peněžitou záruku v soudním řízení;
  • náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví;
  • náklady na psychologickou pomoc;
  • náklady v neodkladných případech;
  • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu;
  • náklady na předcházení nároku;
  • dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánu společnosti;
  • ručení pojištěných v rozsahu § 159 odst. 3 zákoníku a § 66 a § 68 zákona o obchodních korporacích;
  • vydání prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona o obchodních korporacích;
  • pojištění dceřiných společností;
  • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku v délce 24 měsíců;
  • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů společnosti v neomezené délce;
  • újmy způsobné majoritnímu akcionáři (vlastníkovi).
 • Pojištěnými jsou:
  • členové orgánů společnosti (tzn. člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista, likvidátor společnosti nebo fyzické osoby v obdobném postavení podle příslušného právního řádu);
  • zaměstnanci společnosti v kontrolní nebo řídicí funkci;
  • dědici, zákonní zástupci a právní nástupci;
  • manželé;
  • vlivná osoba dle § 71 zákona o obchodních korporacích.

Aktuální pojistné programy

Ke stažení

Příběh

Jedno nesprávné rozhodnutí

Už několik plet pracuji v jedné výrobní společnosti jako finanční ředitel a člen představenstva. Svou práci jsem vykonával vždy svědomitě, což mi v předchozích letech zajistilo kariérní postup. Ještě nikdy jsem však nezažil situaci, kdy bych řídil společnost po finanční stránce v době krize, a tak se stalo, že jedním nesprávným rozhodnutím přišla společnost o část svých příjmů

Číst dále…