Zpět

Přehled doplňkových pojištění

Pojištění pro případ dožití

Z tohoto pojištění je vyplacena pojištěné osobě po uplynutí pojistné doby pojistná částka pro případ dožití (byla-li sjednána) a kapitálová hodnota smlouvy stanovená k poslednímu dni trvání smlouvy.

Pojištění závažných onemocnění dítěte

V případě, že je u pojištěného dítěte ve věku do 26 let diagnostikováno jednoho z 21 závažných onemocnění uvedených v pojistných podmínkách, bude dítěti jednorázově vyplacena sjednaná pojistná částka. Na požádání dítěte, příp. zákonného zástupce, může pojistitel místo jednorázového plnění vyplácet časově omezený důchod po dobu 5ti let.

Pojištění pro případ smrti dospělého

V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku pojištěnému dítěti.

Pravidelná výplata důchodu v případě smrti dospělého pojištěného

V případě smrti pojištěného začne pojišťovna vyplácet pojištěnému dítěti důchod ve sjednané výši a sjednaných lhůtách (měsíční, čtvrtletní, roční).

Zánik povinnosti platit pojistné v případě smrti

V případě smrti dospělé pojištěné osoby zaniká od nejbližší splatnosti pojistného povinnost hradit pojistné za sjednaná pojištění na pojistné smlouvě, přičemž zůstávají zachovány veškeré nároky z ní plynoucí.

Zproštění od placení v případě trvalé invalidity

V případě přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity pojištěnému bude pojistník od splatnosti příštího pojistného zproštěn povinnosti platit běžné pojistné po dobu jednoho roku. Zproštění se prodlužuje vždy o rok, pokud trvá nárok pojištěného na výplatu invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity. Zproštění končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného, případně dnem dožití se 65 let pojištěným.

Úrazové pojištění dítěte

Smrt dítěte následkem úrazu

V případě smrti pojištěného dítěte následkem úrazu vyplatí pojišťovna pojistníkovi sjednanou pojistnou částku.

Trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním

Zanechá-li úraz pojištěnému dítěti trvalé následky, vyplatí pojišťovna po jejich ustálení, nejpozději do 3 let od úrazu, plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, procentu odpovídajícímu rozsahu trvalého tělesného poškození dle oceňovací tabulky B a násobku progrese. Násobek progrese je 1 až 5 dle rozsahu trvalých následků úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Závažné následky úrazu

V případě, že úraz zanechá pojištěnému dítěti trvalé následky ohodnocené oceňovací tabulkou B ve výši minimálně 65 %, pojišťovna vyplatí pojištěnému sjednanou pojistnou částku. Pro posouzení rozsahu trvalých následků je rozhodný jejich stav po jednom roce od úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Doba nezbytného léčení úrazu dítěte

Doba nezbytného léčení úrazu DNL8

V případě úrazu pojištěné osoby, jehož skutečná doba léčení přesáhne 1 týden, vyplatí pojišťovna sjednanou denní částku za každý den doby nezbytného léčení, a to do maximálního počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A. Přesáhne-li doba nezbytného léčení 120 dní, navyšuje pojišťovna denní plnění od 121. dne léčení na dvojnásobek a od 241. na trojnásobek sjednané pojistné částky. Oceňovací tabulka A je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele

Doba nezbytného léčení úrazu DNLMAX

V případě úrazu pojištěné osoby, jehož skutečná doba léčení přesáhne 1 týden, vyplatí pojistitel plnění odpovídající součinu pojistné částky a maximálnímu počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A, bez ohledu na skutečnou dobu léčení. Je-li maximální počet dní léčení daného úrazu vyšší než 120, počítají se dny od 121. dvakrát a od 241. třikrát. Oceňovací tabulka A je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Pobyt dítěte ve zdravotnickém zařízení

V případě nezbytného pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení (nemocnici, lázních, ozdravovně nebo rehabilitačních ústavech) z důvodu nemoci nebo úrazu pojišťovna vyplatí sjednanou denní dávku za každý den trvání hospitalizace.

Úrazové pojištění dospělých:

Smrt dospělého následkem úrazu

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku pojištěnému dítěti.

Smrt dospělého následkem úrazu v motorovém vozidle

V případě smrti pojištěného následkem úrazu při provozu osobního automobilu s maximálně 7 sedadly vyplatí pojišťovna dítěti sjednanou pojistnou částku.

Trvalé následky úrazu dospělého s progresivním plněním

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojišťovna po jejich ustálení, nejpozději do 3 let od úrazu, plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, procentu odpovídajícímu rozsahu trvalého tělesného poškození dle oceňovací tabulky B a násobku progrese. Násobek progrese je 1 až 5 dle rozsahu trvalých následků úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Závažné následky úrazu

V případě, že úraz zanechá pojištěnému trvalé následky ohodnocené oceňovací tabulkou B ve výši minimálně 65 %, pojišťovna vyplatí pojištěnému sjednanou pojistnou částku. Pro posouzení rozsahu trvalých následků je rozhodný jejich stav po jednom roce od úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

Po dobu trvání pracovní neschopnosti pojištěného z důvodu nemoci nebo úrazu pojišťovna poskytne od smluvně dohodnutého dne sjednanou denní dávku.

Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici

V případě nezbytného pobytu v nemocnici z důvodu nemoci nebo úrazu pojištěného pojišťovna vyplatí sjednanou denní dávku za každý den trvání hospitalizace. Nástupní a propouštěcí den se sčítají a počítají se dohromady za jeden den.

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti

V případě pracovní neschopnosti pojištěného nepřetržitě trvající minimálně 30 dní pojišťovna poskytne plnění ve výši měsíční splátky běžného pojistného, další plnění ve stejné výši je pak vyplaceno za každých dalších dovršených 30 dní téže pracovní neschopnosti. Výše plnění může dosáhnout z jedné pojistné události maximálně výše ročního pojistného.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114