Zpět

Přehled doplňkových pojištění

Smrt následkem úrazu

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám uvedených na smlouvě jako "obmyšlené osoby" kromě plnění ze základního pojištění navíc tuto pojistnou částku.

Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle

V případě smrti pojištěného následkem úrazu při provozu osobního automobilu s maximálně 7 sedadly vyplatí pojišťovna osobám uvedených na smlouvě k plnění ze základního pojištění navíc tuto pojistnou částku.

Závažné následky úrazu

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojišťovna po jejich ustálení, nejpozději do 3 let od úrazu, plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, procentu odpovídajícímu rozsahu trvalého tělesného poškození dle oceňovací tabulky B a násobku progrese. Násobek progrese je 1 až 5 dle rozsahu trvalých následků úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Trvalá invalidita následkem úrazu

V případě, že úraz zanechá pojištěnému trvalé následky ohodnocené oceňovací tabulkou B ve výši minimálně 65 %, pojišťovna vyplatí pojištěnému sjednanou pojistnou částku. Pro posouzení rozsahu trvalých následků je rozhodný jejich stav po jednom roce od úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Doba nezbytného léčení úrazu

Doba nezbytného léčení úrazu DNL15

V případě úrazu pojištěné osoby, jehož průměrná doba léčení přesáhne 2 týdny, vyplatí pojišťovna sjednanou denní částku za každý den doby nezbytného léčení, a to do maximálního počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A. Přesáhne-li doba nezbytného léčení 120 dní, navyšuje pojišťovna denní plnění od 121. dne léčení na dvojnásobek a od 241. na trojnásobek sjednané pojistné částky. Oceňovací tabulka A je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele

Doba nezbytného léčení úrazu DNLMAX

V případě úrazu pojištěné osoby, jehož průměrná doba léčení přesáhne 2 týdny, vyplatí pojistitel plnění odpovídající součinu pojistné částky a maximálnímu počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A, bez ohledu na skutečnou dobu léčení. Je-li maximální počet dní léčení daného úrazu vyšší než 120, počítají se dny od 121. dvakrát a od 241. třikrát. Oceňovací tabulka A je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Pojištění pro případ smrti

V případě smrti pojištěného pojišťovna vyplatí osobám uvedených na smlouvě jako "obmyšlené osoby" sjednanou pojistnou částku a aktuální hodnotu pojistné smlouvy. Výplatou tohoto plnění zaniká celá pojistná smlouva.

Pravidelná výplata důchodu v případě smrti

Některé produkty umožňují zvolit plnění u pojištění pro případ smrti kromě jednorázové částky i formou pravidelné měsíční nebo roční renty vyplácené maximálně do konce pojistné doby sjednané smlouvy.

Pojištění pro případ dožití

Z tohoto pojištění je vyplacena pojištěné osobě po uplynutí pojistné doby pojistná částka pro případ dožití (byla-li sjednána) a kapitálová hodnota smlouvy stanovená k poslednímu dni trvání smlouvy.

Garantovaná pojistná částka při dožití

Je-li sjednána pojistná částka pro případ dožití, pojišťovna garantuje, že vyplatí při dožití se konce pojištění pojištěnému minimálně tuto částku navýšenou o případné podíly na výnosech. Podmínkou garance je alokace běžného pojistného do Konzervativního investičního programu!

Zproštění od placení v případě trvalé invalidity

V případě přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity pojištěnému bude pojistník od splatnosti příštího pojistného zproštěn povinnosti platit běžné pojistné po dobu jednoho roku. Zproštění se prodlužuje vždy o rok, pokud trvá nárok pojištěného na výplatu invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity. Zproštění končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného, případně dnem dožití se 65 let pojištěným.

Pojištění pro případ invalidity

V případě přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity bude pojištěnému od splatnosti příštího pojistného vyplácena měsíčně sjednaná renta. Výplata renty se prodlužuje vždy o rok, pokud trvá nárok pojištěného na výplatu invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity a pojistná smlouva je v platnosti. Výplata renty končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného, případně dnem dožití se 65 let pojištěným. Lze jej sjednat jen v kombinaci s pojištěním zproštění od placení

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti Vás zbaví starostí s placením pojistného z Vaší smlouvy životního pojištění při léčení nemoci či úrazu. Za každých 30 dní trvání pracovní neschopnosti Vám vyplatíme plnění ve výši měsíční splátky běžného pojistného.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114