Zpět

Přehled doplňkových pojištění

Smrt následkem úrazu

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám uvedených na smlouvě jako "obmyšlené osoby" kromě plnění ze základního pojištění navíc tuto pojistnou částku.

Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle

V případě smrti pojištěného následkem úrazu při provozu osobního automobilu s maximálně 7 sedadly vyplatí pojišťovna osobám uvedených na smlouvě k plnění ze základního pojištění navíc tuto pojistnou částku.

Závažné následky úrazu

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojišťovna po jejich ustálení, nejpozději do 3 let od úrazu, plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, procentu odpovídajícímu rozsahu trvalého tělesného poškození dle oceňovací tabulky B a násobku progrese. Násobek progrese je 1 až 5 dle rozsahu trvalých následků úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Trvalá invalidita následkem úrazu

V případě, že úraz zanechá pojištěnému trvalé následky ohodnocené oceňovací tabulkou B ve výši minimálně 65 %, pojišťovna vyplatí pojištěnému sjednanou pojistnou částku. Pro posouzení rozsahu trvalých následků je rozhodný jejich stav po jednom roce od úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Doba nezbytného léčení úrazu

Doba nezbytného léčení úrazu DNL15

V případě úrazu pojištěné osoby, jehož průměrná doba léčení přesáhne 2 týdny, vyplatí pojišťovna sjednanou denní částku za každý den doby nezbytného léčení, a to do maximálního počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A. Přesáhne-li doba nezbytného léčení 120 dní, navyšuje pojišťovna denní plnění od 121. dne léčení na dvojnásobek a od 241. na trojnásobek sjednané pojistné částky. Oceňovací tabulka A je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele

Doba nezbytného léčení úrazu DNLMAX

V případě úrazu pojištěné osoby, jehož průměrná doba léčení přesáhne 2 týdny, vyplatí pojistitel plnění odpovídající součinu pojistné částky a maximálnímu počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A, bez ohledu na skutečnou dobu léčení. Je-li maximální počet dní léčení daného úrazu vyšší než 120, počítají se dny od 121. dvakrát a od 241. třikrát. Oceňovací tabulka A je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

Pojištění pro případ smrti

V případě smrti pojištěného pojišťovna vyplatí osobám uvedených na smlouvě jako "obmyšlené osoby" sjednanou pojistnou částku a aktuální hodnotu pojistné smlouvy. Výplatou tohoto plnění zaniká celá pojistná smlouva.

Pravidelná výplata důchodu v případě smrti

Některé produkty umožňují zvolit plnění u pojištění pro případ smrti kromě jednorázové částky i formou pravidelné měsíční nebo roční renty vyplácené maximálně do konce pojistné doby sjednané smlouvy.

Pojištění pro případ dožití

Z tohoto pojištění je vyplacena pojištěné osobě po uplynutí pojistné doby pojistná částka pro případ dožití (byla-li sjednána) a kapitálová hodnota smlouvy stanovená k poslednímu dni trvání smlouvy.

Garantovaná pojistná částka při dožití

Je-li sjednána pojistná částka pro případ dožití, pojišťovna garantuje, že vyplatí při dožití se konce pojištění pojištěnému minimálně tuto částku navýšenou o případné podíly na výnosech. Podmínkou garance je alokace běžného pojistného do Konzervativního investičního programu!

Zproštění od placení v případě trvalé invalidity

V případě přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity pojištěnému bude pojistník od splatnosti příštího pojistného zproštěn povinnosti platit běžné pojistné po dobu jednoho roku. Zproštění se prodlužuje vždy o rok, pokud trvá nárok pojištěného na výplatu invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity. Zproštění končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného, případně dnem dožití se 65 let pojištěným.

Pojištění pro případ invalidity

V případě přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity bude pojištěnému od splatnosti příštího pojistného vyplácena měsíčně sjednaná renta. Výplata renty se prodlužuje vždy o rok, pokud trvá nárok pojištěného na výplatu invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity a pojistná smlouva je v platnosti. Výplata renty končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného, případně dnem dožití se 65 let pojištěným. Lze jej sjednat jen v kombinaci s pojištěním zproštění od placení

Pojištění pro případ nemoci - závažná onemocnění

V případě diagnózy jednoho z 33 vážných onemocněn bude pojištěnému jednorázově vyplacena sjednaná pojistná částka. Podmínkou je, že od počátku pojištění do diagnózy uplynulo minimálně 6 měsíců. Pojištění závažných onemocnění se vztahuje na případ první diagnózy následujících onemocnění:

 • infarkt myokardu
 • cévní mozková příhoda (mozková mrtvice)
 • rakovina
 • selhání ledvin
 • slepota
 • ischemická choroba srdeční vyžadující operaci věnčitých tepen (by-pass)
 • transplantace životně důležitých orgánů
 • operace srdeční chlopně
 • získané chronické srdeční onemocnění
 • nezhoubný nádor mozku
 • meningitida
 • encefalitida
 • klíšťová meningoencefalitida
 • hluchota
 • Smrt následkem úrazu

  V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám uvedených na smlouvě jako "obmyšlené osoby" kromě plnění ze základního pojištění navíc tuto pojistnou částku.

  Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle

  V případě smrti pojištěného následkem úrazu při provozu osobního automobilu s maximálně 7 sedadly vyplatí pojišťovna osobám uvedených na smlouvě k plnění ze základního pojištění navíc tuto pojistnou částku.

  Trvalé následky úrazu s progresivním plněním

  Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojišťovna po jejich ustálení, nejpozději do 3 let od úrazu, plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky, procentu odpovídajícímu rozsahu trvalého tělesného poškození dle oceňovací tabulky B a násobku progrese. Násobek progrese je 1 až 5 dle rozsahu trvalých následků úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

  Trvalá invalidita následkem úrazu

  V případě, že úraz zanechá pojištěnému trvalé následky ohodnocené oceňovací tabulkou B ve výši minimálně 65 %, pojišťovna vyplatí pojištěnému sjednanou pojistnou částku. Pro posouzení rozsahu trvalých následků je rozhodný jejich stav po jednom roce od úrazu. Oceňovací tabulka B je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

  Doba nezbytného léčení úrazu

  Doba nezbytného léčení úrazu DNL15

  V případě úrazu pojištěné osoby, jehož průměrná doba léčení přesáhne 2 týdny, vyplatí pojišťovna sjednanou denní částku za každý den doby nezbytného léčení, a to do maximálního počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A. Přesáhne-li doba nezbytného léčení 120 dní, navyšuje pojišťovna denní plnění od 121. dne léčení na dvojnásobek a od 241. na trojnásobek sjednané pojistné částky. Oceňovací tabulka A je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele

  Doba nezbytného léčení úrazu DNLMAX

  V případě úrazu pojištěné osoby, jehož průměrná doba léčení přesáhne 2 týdny, vyplatí pojistitel plnění odpovídající součinu pojistné částky a maximálnímu počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození stanovenému oceňovací tabulkou A, bez ohledu na skutečnou dobu léčení. Je-li maximální počet dní léčení daného úrazu vyšší než 120, počítají se dny od 121. dvakrát a od 241. třikrát. Oceňovací tabulka A je k nahlédnutí na obchodních místech pojistitele.

  Pojištění pro případ smrti

  V případě smrti pojištěného pojišťovna vyplatí osobám uvedených na smlouvě jako "obmyšlené osoby" sjednanou pojistnou částku a aktuální hodnotu pojistné smlouvy. Výplatou tohoto plnění zaniká celá pojistná smlouva.

  Pravidelná výplata důchodu v případě smrti

  Některé produkty umožňují zvolit plnění u pojištění pro případ smrti kromě jednorázové částky i formou pravidelné měsíční nebo roční renty vyplácené maximálně do konce pojistné doby sjednané smlouvy.

  Pojištění pro případ dožití ("spořící složka")

  Z tohoto pojištění je vyplacena pojištěné osobě po uplynutí pojistné doby pojistná částka pro případ dožití (byla-li sjednána) a kapitálová hodnota smlouvy stanovená k poslednímu dni trvání smlouvy.

  Garantovaná pojistná částka při dožití

  Je-li sjednána pojistná částka pro případ dožití, pojišťovna garantuje, že vyplatí při dožití se konce pojištění pojištěnému minimálně tuto částku navýšenou o případné podíly na výnosech. Podmínkou garance je alokace běžného pojistného do Konzervativního investičního programu!

  Zproštění od placení v případě trvalé invalidity

  V případě přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity pojištěnému bude pojistník od splatnosti příštího pojistného zproštěn povinnosti platit běžné pojistné po dobu jednoho roku. Zproštění se prodlužuje vždy o rok, pokud trvá nárok pojištěného na výplatu invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity. Zproštění končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného, případně dnem dožití se 65 let pojištěným.

  Pojištění pro případ invalidity

  V případě přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity bude pojištěnému od splatnosti příštího pojistného vyplácena měsíčně sjednaná renta. Výplata renty se prodlužuje vždy o rok, pokud trvá nárok pojištěného na výplatu invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity a pojistná smlouva je v platnosti. Výplata renty končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno placení pojistného, případně dnem dožití se 65 let pojištěným. Lze jej sjednat jen v kombinaci s pojištěním zproštění od placení

  Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici

  V případě nezbytného pobytu v nemocnici z důvodu nemoci nebo úrazu pojištěného pojišťovna vyplatí sjednanou denní dávku za každý den trvání hospitalizace. Nástupní a propouštěcí den se sčítají a počítají se dohromady za jeden den.

  Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti

  V případě pracovní neschopnosti pojištěného nepřetržitě trvající minimálně 30 dní pojišťovna poskytne plnění ve výši měsíční splátky běžného pojistného, další plnění ve stejné výši je pak vyplaceno za každých dalších dovršených 30 dní téže pracovní neschopnosti. Výše plnění může dosáhnout z jedné pojistné události maximálně výše ročního pojistného.

  Pojištění splátek úvěru při změně příjmu

  V případě nedobrovolné ztráty zaměstnání nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti pojištěným pojišťovna po uplynutí čekací doby 3 měsíců od počátku pojištění uhradí hodnotu měsíčních splátek peněžitých závazků pojištěného až do výše limitu a po dobu sjednaných v rámci tohoto pojištění.

  Pojištění pro případ nemoci - závažná onemocnění

  V případě diagnózy jednoho z 33 vážných onemocněn bude pojištěnému jednorázově vyplacena sjednaná pojistná částka. Podmínkou je, že od počátku pojištění do diagnózy uplynulo minimálně 6 měsíců. Pojištění závažných onemocnění se vztahuje na případ první diagnózy následujících onemocnění:

  • infarkt myokardu
  • cévní mozková příhoda (mozková mrtvice)
  • rakovina
  • selhání ledvin
  • slepota
  • ischemická choroba srdeční vyžadující operaci věnčitých tepen (by-pass)
  • transplantace životně důležitých orgánů
  • operace srdeční chlopně
  • získané chronické srdeční onemocnění
  • nezhoubný nádor mozku
  • meningitida
  • encefalitida
  • klíšťová meningoencefalitida
  • hluchota
  • onemocnění HIV získané při transfuzi krve
  • lymská borelióza
  • aplastická anémie
  • chronická virová hepatitida
  • revmatická horečka
  • roztroušená skleróza
  • systémová sklerodermie
  • parkinsonova choroba do věku 65 let
  • alzheimerova choroba do věku 65 let
  • systémový lupus erythematodes
  • břišní tyfus
  • TBC
  • operace aorty
  • kardiomyopatie
  • tetanus
  • popáleniny
  • ochrnutí - paraplegie, tetraplegie, hemiplegie
  • morbus bechtěrev
  • cirhóza jater

  Pojištění pro případ nemoci - kritická onemocnění

  V případě diagnózy jednoho z 3 kritických onemocnění (opakovaný infarkt myokardu, chorobné zvětšení pravé srdeční komory, rakovina v pozdním stadiu) bude pojištěnému jednorázově vyplacena sjednaná pojistná částka. Podmínkou je, že od počátku pojištění do diagnózy uplynulo minimálně 6 měsíců.

  Asistenční služby Medik Plus

  Sjednáním zdravotní a úrazové asistenční služby Medik Plus zahrnuje službu Lékař na telefonu, Lékařské informace poskytované operátorem, Konzultant v právní oblasti zdraví na telefonu, Doprava do/z nemocnice, Objednání k lékaři a Osobní asistent. Službu Lékař na telefonu a Lékařské informace poskytované operátorem pojištěný může využít i pro získání informací týkajících se nejbližších rodinných příslušníků. Podrobný popis služeb je v pojistných podmínkách.

  Asistenční služby Medik

  Zdravotní a úrazová asistenční služba Medik zahrnuje služby Lékař na telefonu a Lékařské informace poskytované operátorem, které pojištěný může využít i pro získání informací týkajících se nejbližších rodinných příslušníků. Podrobný popis služeb je v pojistných podmínkách

 • onemocnění HIV získané při transfuzi krve
 • lymská borelióza
 • aplastická anémie
 • chronická virová hepatitida
 • revmatická horečka
 • roztroušená skleróza
 • systémová sklerodermie
 • parkinsonova choroba do věku 65 let
 • alzheimerova choroba do věku 65 let
 • systémový lupus erythematodes
 • břišní tyfus
 • TBC
 • operace aorty
 • kardiomyopatie
 • tetanus
 • popáleniny
 • ochrnutí - paraplegie, tetraplegie, hemiplegie
 • morbus bechtěrev
 • cirhóza jater

Pojištění pro případ nemoci - kritická onemocnění

V případě diagnózy jednoho z 3 kritických onemocnění (opakovaný infarkt myokardu, chorobné zvětšení pravé srdeční komory, rakovina v pozdním stadiu) bude pojištěnému jednorázově vyplacena sjednaná pojistná částka. Podmínkou je, že od počátku pojištění do diagnózy uplynulo minimálně 6 měsíců.

Asistenční služby Medik Plus

Sjednáním zdravotní a úrazové asistenční služby Medik Plus zahrnuje službu Lékař na telefonu, Lékařské informace poskytované operátorem, Konzultant v právní oblasti zdraví na telefonu, Doprava do/z nemocnice, Objednání k lékaři a Osobní asistent. Službu Lékař na telefonu a Lékařské informace poskytované operátorem pojištěný může využít i pro získání informací týkajících se nejbližších rodinných příslušníků. Podrobný popis služeb je v pojistných podmínkách.

Asistenční služby Medik

Zdravotní a úrazová asistenční služba Medik zahrnuje služby Lékař na telefonu a Lékařské informace poskytované operátorem, které pojištěný může využít i pro získání informací týkajících se nejbližších rodinných příslušníků. Podrobný popis služeb je v pojistných podmínkách

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114