Rezervy

Rezerva na nezasloužené pojistné

Rezerva na nezasloužené pojistné obsahuje část předepsaného hrubého pojistného, která se vztahuje k následujícím účetním obdobím. Rezerva na nezasloužené pojistné se stanoví individuálně pro každou pojistnou smlouvu zvlášť pomocí metody “pro rata temporis“.

Rezerva pojistného životních pojištění

Rezerva pojistného životních pojištění představuje hodnotu závazků vyplývajících ze smluv životního pojištění stanovenou pomocí pojistně-matematických metod.  Výše rezervy pojistného životních pojištění je vypočítána prospektivní metodou ocenění čisté výše pojistného plnění s přihlédnutím ke všem budoucím závazkům, vyplývajícím z pojistných podmínek platných pro každou existující smlouvu, a zahrnuje všechna garantovaná pojistná plnění, již přiznané podíly na zisku a náklady, a to po odpočtu hodnoty pojistného stanovené pojistně-matematickými metodami. Při výpočtu výše rezervy pojistného životních pojištění se vychází ze stejných předpokladů jako při stanovení příslušného pojistného.

Rezerva na pojistná plnění

Rezerva na pojistná plnění představuje odhad celkových nákladů na pojistná plnění, vyplývající z pojistných událostí vzniklých do konce účetního období, bez ohledu na to, zda tyto pojistné události byly či nebyly nahlášeny. Odhad je snížen o již vyplacené částky, které se vztahují k výše uvedeným škodám, a navýšen o související interní a externí náklady na likvidaci pojistných událostí podle odhadu na základě historického škodného průběhu a specifických předpokladů budoucích ekonomických podmínek. Rezerva na pojistná plnění zahrnuje pojistné události, které byly nahlášeny k rozvahovému dni a u nichž dosud nebyla dokončena likvidace (RBNS), a pojistné události, které nastaly k rozvahovému dni, avšak dosud nebyly nahlášeny (IBNR). Poskytuje-li se plnění z pojistné události formou pravidelných splátek (renty), tvoří se rezerva na pojistná plnění na základě pojistně-matematických metod. Česká pojišťovna částky rezerv na pojistná plnění, s výjimkou pojistných událostí vyplácených formou renty, nediskontuje.

Rezerva pojistného životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je určena ke krytí závazků pojišťovny vůči pojištěním u těch odvětví životního pojištění, u kterých na základě pojistné smlouvy nese investiční riziko pojistník. Výše rezervy se stanoví jako souhrn závazků vůči pojištěním ve výši hodnoty jejich podílů na umístěných prostředcích pojistného z jednotlivých smluv životního pojištění, a to podle zásad obsažených v pojistných smlouvách.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114