Oznámit škodu

Jak probíhá likvidace

z pojištění motorových vozidel

Zpět na výběr pojištění

Jak probíhá řešení škody z havarijního pojištění

1. Oznámení a registrace

 • Oznamte událost České pojišťovně.
 • Oznámení škodní události vám potvrdíme e-mailem, případně písemně.
 • Po on-line oznámení škody a v případě, kdy hlásíte telefonicky škodu operátorovi, vás bude kontaktovat likvidátor zpravidla do dvou pracovních dní.

2. Čekání na dokumenty nebo prohlídku

Přiložte dokumenty k vaší škodní události a prohlédněte si její stav.

3. Šetření a stanovení výše škody

 • Pokud máme všechny potřebné dokumenty, vyhodnocujeme je, řešíme váš nárok a vyčíslujeme výši škody.

4. Škoda byla vyřízena

 • O vyřízení škodní události vás budeme informovat e-mailem, případně písemně. V tomto dopise obdržíte bližší informace o vypořádání nároků.

Poškození čelního skla

Jestliže máte poškozené čelní sklo a rozsah tohoto poškození umožňuje opravu namísto výměny skla, zajistíme vám jeho opravu v místě, které si sami určíte. Pohodlí a úspora času jsou hlavními výhodami tzv. scelování čelního skla. Vhodné řešení pro vaši škodní událost vám nabídne likvidátor při telefonické registraci škodní události.

Pro prokázání škody zpravidla potřebujete

Podle toho, jaká škoda vznikla, je třeba pro řešení škody doložit České pojišťovně další potřebné dokumenty. Uvádíme orientační přehled dokumentů potřebných k jednotlivým druhům škody.

Konkrétní typy dokumentů si s ohledem na okolnosti případu vyžádá likvidátor.

Orientační přehled potřebných dokladů

 • Škoda na vozidle

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Škoda na vozidle
  • Kopie velkého technického průkazu poškozeného vozidla
  • Pokud je vozidlo na leasing nebo zatíženo zástavním právem: devinkulace (souhlas majitele vozidla nebo zástavního věřitele s poukázáním pojistného plnění nájemci vozidla)
  • V případě likvidace dle účtů za opravu — kopie faktury za opravu včetně rozpisu provedené práce a použitého materiálu (náhradních dílů)
  Odcizení části vozu či výbavy
  • Kopie velkého technického průkazu poškozeného vozidla
  • Pokud je vozidlo na leasing nebo zatíženo zástavním právem: devinkulace (souhlas majitele vozidla nebo zástavního věřitele s poukázáním pojistného plnění nájemci vozidla
  • Faktura za opravu vozidla z autorizovaného servisu
  • Nákupová faktura mimořádné výbavy (pouze výbava, která není od počátku ve vozidle namontována od výrobce)
  • Protokol o trestním oznámení
  • Usnesení Policie ČR (Může být doloženo i později - nutné konzultovat s likvidátorem)
  Vandalismus
  • Kopie velkého technického průkazu poškozeného vozidla
  • Pokud je vozidlo na leasing nebo zatíženo zástavním právem: devinkulace (souhlas majitele vozidla nebo zástavního věřitele s poukázáním pojistného plnění nájemci vozidla)
  • Protokol o trestním oznámení
  • Usnesení Policie ČR (Může být doloženo i později - nutné konzultovat s likvidátorem)
 • Škoda na movitých a nemovitých věcech

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Movité věci
  • doklady prokazující rozsah a výši nároku na plnění (např. kupní smlouva, potvrzení o zaplacení, leasingová smlouva, nájemní smlouva…)
  • doklady za opravu (např. faktura, paragon)
  • doklady o neopravitelnosti poškozené věci (poškozená věc se nedá opravit či se oprava nevyplatí. Doklad vám vystaví servis.)
  • odborná dobrozdání
  Nemovité věci
  • doklady prokazující rozsah a výši nároku na plnění (např. doklad o vlastnictví)
  • doklady za opravu (např. faktura, paragon)
  • odborná dobrozdání
 • Škoda na zdraví

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Bolestné
  • hodnocení bolestného
  Ztížení společenského uplatnění
  • posudek o ztížení společenského uplatnění
  Náklady spojené s léčením
  • faktury či účetní doklady za nákup zboží (léky, protetika atp.) nebo služeb (rehabilitace atp.)
  • potvrzení ošetřujícího lékaře
  • výpočty cestovného
  • náklady ošetřovatelských a pečovatelských služeb
  Odškodnění pozůstalých
  • oddací list, rodný list, úmrtní list, doklad prokazující otcovství
  • nájemní smlouva + evidenční list
  • svědecká výpověď o skutečnosti, že osoba je osobou blízkou a žila ve společné domácnosti
  • rozhodnutí soudu o změně rodinných poměrů
  Náklady spojené s pohřbem
  • faktury či účetní doklady za úhradu pohřbu, hrobu, příslušenství, ošacení, pohoštění, květin, hudby atp.
  • smlouvy o dílo či kupní smlouvy o zhotovení či koupení hrobu a příslušenství nebo o jejich úpravách
  Náklady na výživu pozůstalých
  • potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě zemřelého nebo doklady jako u ušlého zisku
  • potvrzení o příjmu pozůstalého
  • rozhodnutí správního orgánu o důchodech
  • rozhodnutí soudu o výživném
 • Ztráta na výdělku a ušlý zisk

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Ztráta na výdělku
  • potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě nebo doklady jako u ušlého zisku
  • potvrzení správního orgánu o vyplacených dávkách v nemoci
  Ztráta na důchodu
  • rozhodnutí správního orgánu o přiznání důchodu
  • výpočet důchodu, na nějž by nárok vznikl
  Ušlý zisk
  • vlastní vyčíslení ušlého zisku
  • oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list či koncesní listina…)
  • přiznání k dani z příjmů (za předchozí uzavřený kalendářní rok)
  • výsledky hospodaření — rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztrát (u práv. osoby), peněžní deník
  • účetní doklady k prokázání výše příjmů a výdajů (účty, výpisy z účtů, faktury…)
  • doklady prokazující, že poškozený v době, kdy nemohl v důsledku škodní události vykonávat svoji činnost, měl zajištěnu práci a příjem by skutečně získával (objednávky, smlouvy s jinými subjekty, potvrzení objednavatele, že původně sjednaná zakázka byla zadána někomu jinému, atd.)
 • Právní zastoupení

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Účelně vynaložené náklady právního zastupování
  • faktura za poskytnutí právních služeb
  • doklad o zaplacení
  • mandátní smlouva

Doklady, které jsou potřebné pro vyřízení vaší škodní události, naleznete na webu v náhledu na škodní událost. V tomto náhledu je vidět, které z vyžádaných dokumentů od vás máme k dispozici a na které ještě čekáme. Na stejné stránce můžete vyžádané dokumenty ke škodní události elektronicky přiložit, informovat se o stavu likvidace či kontaktovat přímo vašeho likvidátora. Doporučujeme si zřídit klientskou zónu, kde můžete pohodlně sledovat nejen aktuální stav vaší škody, ale spravovat všechny vaše smlouvy a mnoho dalšího.

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305,
659 05 Brno