Oznámit škodu

Jak probíhá likvidace

z pojištění motorových vozidel

Zpět na výběr pojištění

Orientační přehled dokladů potřebných k prokázání škody na movitých a nemovitých věcech

TYP ŠKODY

Potřebné dokumenty

MOVITÉ VĚCI

1. doklady prokazující rozsah a výši nároku na plnění (např. kupní smlouva, potvrzení o zaplacení, leasingová smlouva, nájemní smlouva...)
2. doklady za opravu (např. faktura, paragon)
3. doklady o neopravitelnosti poškozené věci
4. odborná dobrozdání

NEMOVITÉ VĚCI

1. doklady prokazující rozsah a výši nároku na plnění (např. doklad o vlastnictví)
2. doklady za opravu (např. faktura, paragon)
3. odborná dobrozdání

Orientační přehled dokladů potřebných k prokázání škody na zdraví

TYP ŠKODY

Potřebné dokumenty

BOLESTNÉ

1. hodnocení bolestného

ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

1. posudek o ztížení společenského uplatnění

NÁKLADY SPOJENÉ S LÉČENÍM

1. faktury či účetní doklady za nákup zboží (léky, protetika atp.) nebo služeb (rehabilitace atp.)
2. potvrzení ošetřujícího lékaře
3. výpočty cestovného
4. náklady ošetřovatelských a pečovatelských služeb

 

ODŠKODNĚNÍ POZŮSTALÝCH

1. oddací list, rodný list, úmrtní list, doklad prokazující otcovství
2. nájemní smlouva + evidenční list
3. svědecká výpověď o skutečnosti, že osoba je osobou blízkou a žila ve společné domácnosti
4. rozhodnutí soudu o změně rodinných poměrů

NÁKLADY SPOJENÉ S POHŘBEM

1. faktury či účetní doklady za úhradu pohřbu, hrobu, příslušenství, ošacení, pohoštění, květin, hudby atp.
2. smlouvy o dílo či kupní smlouvy o zhotovení či koupení hrobu a příslušenství nebo o jejich úpravách

NÁKLADY NA VÝŽIVU POZŮSTALÝCH

1. potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě zemřelého nebo doklady jako u ušlého zisku
2. potvrzení o příjmu pozůstalého
3. rozhodnutí správního orgánu o důchodech
4. rozhodnutí soudu o výživném

Orientační přehled dokladů potřebných k prokázání ztráty na výdělku a ušlého zisku

TYP ŠKODY

Potřebné dokumenty

ZTRÁTA NA VÝDĚLKU

1. potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě nebo doklady jako u ušlého zisku
2. potvrzení správního orgánu o vyplacených dávkách v nemoci

ZTRÁTA NA DŮCHODU

1. rozhodnutí správního orgánu o přiznání důchodu
2. výpočet důchodu, na nějž by nárok vznikl

UŠLÝ ZISK

1. vlastní vyčíslení ušlého zisku
2. oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list či koncesní listina...)
3. přiznání k dani z příjmů (za předchozí uzavřený kalendářní rok)
4. výsledky hospodaření – rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztrát (u práv. osoby), peněžní deník
5. účetní doklady k prokázání výše příjmů a výdajů (účty, výpisy z účtů, faktury...)
6. doklady prokazující, že poškozený v době, kdy nemohl v důsledku škodní události vykonávat svoji činnost, měl zajištěnu práci a příjem by skutečně získával (objednávky, smlouvy s jinými subjekty, potvrzení objednavatele, že původně sjednaná zakázka byla zadána někomu jinému, atd.)

Orientační přehled dokladů potřebných k prokázání účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením

TYP ŠKODY

Potřebné dokumenty

ÚČELNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY PRÁVNÍHO ZASTUPOVÁNÍ

1. faktura za poskytnutí právních služeb
2. doklad o zaplacení
3. mandátní smlouva

 Pokud máme všechny potřebné dokumenty, vyhodnocujeme je. Doklady, které jsou potřebné pro vyřízení vaší škodní události, naleznete na webu ČP v náhledu na škodní událost. V tomto náhledu je vidět, které z vyžádaných dokumentů od vás máme k dispozici a na které ještě čekáme.

Výši škody lze stanovit dvěma způsoby (vždy po dohodě s klientem):

  • rozpočtem dle expertních systémů;
  • na základě předložených dokladů.

O vyřízení škodní události vás budeme informovat e-mailem, případně písemně poštou. V tomto dopise obdržíte bližší informace o vypořádání nároků poškozených.

O ukončení průběhu likvidace škodní události vás budeme informovat telefonicky, případně e-mailem či písemně. Vysvětlíme vám řešení škodní události včetně výše pojistného plnění a způsobu provedení platby (na účet, složenkou).

V případě, že v průběhu likvidace škody příslušný pracovník pojišťovny zjistí, že škodní událost je nelikvidní, a tudíž nelze provést výplatu pojistného plnění, seznámí dopisem s tímto výsledkem klienta pojišťovny a sdělí mu důvody, proč nelze provést výplatu pojistného plnění.

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305,
659 05 Brno