Jak probíhá likvidace škody z pojištění majetku

 • Oznámení škodní události probíhá zpravidla přímo za přítomnosti likvidátora, který se s klientem dohodne na dalším postupu. Ve výjimečných případech hlásí klient škodu operátorovi. V takovém případě je po oznámení škodní události klient kontaktován likvidátorem nebo mu je zaslána SMS s uvedeným kontaktem na příslušného likvidátora.
 • Dle typu a rozsahu škody je klient zpravidla kontaktován mobilním technikem, aby se dohodli na prohlídce škody, nebo obdrží dopis s vyžádáním dokumentů. Škodní událost může být řešena i kombinací obou výše zmíněných postupů.
 • Pokud máte možnost předložit při prohlídce škody pojistnou smlouvu, připravte si ji.
 • Po doložení všech potřebných dokumetnů likvidátor posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu.
 • Klient je informován dopisem (případně i telefonicky) o ukončení průběhu likvidace pojistné události a je mu sdělena výše pojistného plnění a způsob provedení jeho výplaty (na účet, složenkou).

  V případě, kdy v průběhu likvidace škody likvidátor zjistí, že škodní událost je nelikvidní a nelze provést výplatu pojistného plnění, zašle klientovi dopis s tímto výsledkem a podá mu vysvětlení, proč nelze výplatu pojistného plnění provést.

Přiložte dokumenty k vaší škodní události a prohlédněte si její stav.

Stanovení výše pojistného plnění (po dohodě likvidátora s klientem)

 • Stanovení vlastním rozpočtem pojišťovny.
 • Stanovení plnění na základě předložených dokladů o úhradě za provedené práce za účelem odstranění škody dodavatelsky odbornou firmou.

  V daném případě, tj. při opravě dodavatelsky, zašle klient pojišťovně návrh na provedení opravy k posouzení formou položkového rozpočtu (výpis položek k opravě včetně předpokládaných nákladů na opravu).


Pro stanovení plnění na movitých věcech potřebujete některý z těchto dokladů:

 • doklady nutné k posouzení nároku na výši plnění (pořizovací doklad, kupní smlouva, potvrzení o zaplacení);
 • doklady za opravu (např. faktura, paragon);
 • doklad o neopravitelnosti poškozené věci;
 • odborná dobrozdání.

Oznamte škodní událost

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno