Jak probíhá likvidace škody z pojištění odpovědnosti

 • Po zaregistrování škodní události je pojištěnému odeslána (dopisem, e-mailem) informace o uskutečněné registraci s uvedením čísla škodní události, pod kterým je událost evidována v České pojišťovně.
 • Pojištěný, poškozený je kontaktován příslušným likvidátorem (telefonicky, e-mailem, dopisem), v případě potřeby doplnění nezbytných údajů jsou vyžádány potřebné podklady od pojištěného, poškozeného, případně od dalších osob, úřadů či státních orgánů.

 • Probíhá vlastní šetření pro posouzení odpovědnosti pojištěného a výše škody s tím, že pokud je to potřebné, je provedena prohlídka místa škody a poškozených věcí prostřednictvím technika pojistitele, případně prostřednictvím znalce.

 • Po doložení všech potřebných dokladů a ukončení šetření je ze strany pojistitele proveden výpočet náhrady škody.

 • Podkladem pro výpočet u poškození věci může být buďto rozpočet nákladů na budoucí opravu věci, nebo faktura či jiný účetní doklad prokazující náklady na opravu poškozené věci. U náhrady škody z odpovědnostního pojištění je však vždy třeba vycházet při určení výše škody na věci z její ceny v době poškození (amortizace).

 • Po ukončení likvidace škodní události vás bude likvidátor kontaktovat telefonicky, případně e-mailem či písemně. Vysvětlí vám řešení škodní události včetně výše pojistného plnění a způsobu provedení platby (na účet, složenkou).

 • V případě, kdy v průběhu likvidace škodní události příslušný pracovník pojišťovny zjistí, že škodní událost je nelikvidní, a tudíž nelze provést výplatu pojistného plnění, seznámí dopisem s tímto výsledkem pojištěného a poškozeného a sdělí důvody, proč nelze provést výplatu pojistného plnění.

Pro prokázání škody na movitých (včetně vozidel) a nemovitých věcech zpravidla potřebujete

Konkrétní doklady si s ohledem na okolnosti případu vyžádá likvidátor.

TYP ŠKODY Potřebné dokumenty
MOVITÉ
VĚCI
 • doklady prokazující rozsah a výši nároku na plnění (např. kupní smlouva, potvrzení o zaplacení, leasingová smlouva, nájemní smlouva...)
 • doklady za opravu (např. faktura, paragon)
 • doklady o neopravitelnosti poškozené věci
 • odborná dobrozdání
ŠKODA
NA
VOZIDLE
 • Kopie technického průkazu poškozeného vozidla
 • Pokud je vozidlo na leasing nebo je zatíženo zástavním právem: devinkulace (souhlas majitele vozidla nebo zástavního věřitele s poukázáním pojistného plnění nájemci vozidla)
 • V případě likvidace dle účtů za opravu – kopie faktury za opravu včetně rozpisu provedené práce a použitého materiálu (náhradních dílů)
NEMOVITÉ
VĚCI
 • doklady prokazující rozsah a výši nároku na plnění (např. doklad o vlastnictví)
 • doklady za opravu (např. faktura, paragon)
 • odborná dobrozdání

Pro prokázání škody na zdraví zpravidla potřebujete

Konkrétní doklady si s ohledem na okolnosti případu vyžádá likvidátor.

TYP ŠKODY Potřebné dokumenty
BOLESTNÉ
ZTÍŽENÍ
SPOLEČENSKÉHO
UPLATNĚNÍ
NÁKLADY
SPOJENÉ S
LÉČENÍM
 • faktury či účetní doklady za nákup zboží (léky, protetika atp.) nebo služeb (rehabilitace atp.)
 • potvrzení ošetřujícího lékaře
 • výpočty cestovného
 • náklady ošetřovatelských a pečovatelských služeb
JEDNORÁZOVÉ
ODŠKODNĚNÍ
POZŮSTALÝCH
 • oddací list, rodný list, úmrtní list, doklad prokazující otcovství
 • nájemní smlouva + evidenční list
 • svědecká výpověď o skutečnosti, že je osoba osobou blízkou a žila ve společné domácnosti
 • rozhodnutí soudu o změně rodinných poměrů
NÁKLADY
SPOJENÉ S
POHŘBEM
 • faktury či účetní doklady za úhradu pohřbu, hrobu, příslušenství, ošacení, pohoštění, květin, hudby atp.
 • smlouvy o dílo či kupní smlouvy o zhotovení či koupení hrobu a příslušenství nebo o jejich úpravách
NÁKLADY NA
VÝŽIVU
POZŮSTALÝCH
 • potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě zemřelého nebo doklady jako u ušlého zisku
 • potvrzení o příjmu pozůstalého
 • rozhodnutí správního orgánu o důchodech
 • rozhodnutí soudu o výživném
ZTRÁTA
NA VÝDĚLKU
 • potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě nebo doklady jako u ušlého zisku
 • potvrzení správního orgánu o vyplacených dávkách v nemoci
ZTRÁTA
NA DŮCHODU
 • rozhodnutí správního orgánu o přiznání důchodu
 • výpočet důchodu, na něž by nárok vznikl

Pro prokázání ušlého zisku zpravidla potřebujete

Konkrétní doklady si s ohledem na okolnosti případu vyžádá likvidátor.

TYP ŠKODY Potřebné dokumenty
UŠLÝ ZISK
 • vlastní vyčíslení ušlého zisku
 • oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list či koncesní listina...)
 • přiznání k dani z příjmů (za předchozí uzavřený kalendářní rok)
 • výsledky hospodaření – rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztrát (u práv. osoby), peněžní deník
 • účetní doklady k prokázání výše příjmů a výdajů (účty, výpisy z účtů, faktury...)
 • doklady prokazující, že poškozený v době, kdy nemohl v důsledku škodní události vykonávat svoji činnost, měl zajištěnu práci a příjem by skutečně získával (objednávky, smlouvy s jinými subjekty, potvrzení objednavatele, že původně sjednaná zakázka musela být zadána někomu jinému atd.)

Pro prokázání účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením zpravidla potřebujete

Konkrétní doklady si s ohledem na okolnosti případu vyžádá likvidátor.

TYP ŠKODY Potřebné dokumenty
ÚČELNĚ
VYNALOŽENÉ
NÁKLADY
PRÁVNÍHO
ZASTUPOVÁNÍ
 • faktura za poskytnutí právních služeb
 • doklad o zaplacení
 • mandátní smlouva

Oznamte škodní událost

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno