Jsem pojištěný

 • Informujte poškozeného o svém odpovědnostním pojištění. Je-li to možné, vyzvěte ho k zachování stavu způsobeného škodní událostí pro nezbytné šetření České pojišťovny, příp. k zajištění dostatečného důkazního materiálu k příčině a rozsahu škody (např. fotodokumentace, filmový záznam, zajištění svědků).
 • Při škodách na zdraví zajistěte co nejrychleji pomoc.
 • Zjistěte jméno a kontakty na poškozeného.
 • Bez souhlasu České pojišťovny neuznávejte zcela nebo zčásti nárok poškozeného na náhradu škody ani tuto škodu nehraďte.
 • Bez zbytečného odkladu oznamte škodu pojišťovně.

Jsem poškozený

 • Je-li to vzhledem k okolnostem možné, zachovejte stav způsobený škodní událostí pro nezbytné šetření pojistitele, příp. zajistěte dostatečný důkazní materiál k příčině a rozsahu škody (např. fotodokumentace, filmový záznam, zajištění svědků), zabraňte dalšímu zvětšování škody.
 • Zjistěte, kdo za škodu odpovídá, a bez zbytečného odkladu uplatněte u odpovědného subjektu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody nemůžete u pojišťovny uplatnit přímo, pojišťovna ani nemůže s ohledem na platné právní předpisy sdělovat údaje o pojistné smlouvě svého klienta.
 • Pokud je odpovědný subjekt pojištěn u České pojišťovny a.s. a škodní událost oznámí, budete zpravidla do pěti pracovních dnů od oznámení kontaktováni likvidátorem a informováni o dalším průběhu vyřizování škody.
 • Pojištěný po oznámení škody obdrží číslo škodní události, jakmile vám je sdělí, můžete doplnit oznámení škody on-line nebo na telefonní lince.
 • Pokud získáte od pojištěného údaje potřebné k oznámení škodní události České pojišťovně a.s. (číslo pojistné smlouvy, identifikační údaje pojištěného, dále viz odstavec Co k oznámení škody potřebuji), můžete škodu oznámit jako první. Toto oznámení nelze provést on-line, ale pouze telefonicky nebo písemně.
 • Po oznámení škody obdržíte číslo škodní události. Pojišťovna zahájí šetření, a zároveň vyzve pojištěného k nahlášení škodní události. Jestliže však pojištěný škodní událost nenahlásí, nelze v šetření pokračovat.

Co k oznámení škody potřebuji

 • datum, čas a místo vzniku škodní události
 • číslo pojistné smlouvy, ze které bude hrazena škoda
 • příčina škody (popis škodního děje)
 • rozsah škody včetně předpokládané výše
 • identifikační údaje pojištěného (včetně kontaktních údajů)
 • identifikační údaje poškozeného, svědků (včetně jejich kontaktních údajů)
 • v případě poškození motorového vozidla tovární značku, typ vozidla a registrační značku

Na základě oznámení škody je evidována škodní událost. Její číslo obdržíte po dokončení registrace e-mailem nebo telefonicky podle zvoleného způsobu registrace.

Oznamte škodní událost

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305
659 05 Brno