Oznámení střetu zájmů při distribuci pojištění

Pojišťovna a její pojišťovací zprostředkovatelé jsou povinni podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona o distribuci pojištění a v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU  2016/97 o distribuci pojištění předcházet situacím, kdy dochází ke střetu zájmů, a v případě zjištění střetu zájmů, tento řídit.

Při jednání se zákazníkem jsou pojišťovna a její pojišťovací zprostředkovatel povinni jednat vždy čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků.

Všichni zaměstnanci pojišťovny a její pojišťovací zprostředkovatelé se musí zdržet každého jednání, při kterém by mohlo dojít ke střetu jejich osobních zájmů se zájmy pojišťovny nebo jejich zákazníků. V rámci toho jsou zavedena interní pravidla, kterými se musí zaměstnanci pojišťovny i její pojišťovací zprostředkovatelé řídit.

Tato pravidla stanovují postupy týkající se střetu zájmů s cílem vyhnout se nepříznivému dopadu na kvalitu  služeb poskytovanýchzákazníkovi a jsou pravidelně přezkoumávána.

V rámci opatření pro zamezení střetu zájmů při distribuci pojištění je systém odměňování pravidelně vyhodnocován a nastaven takovým způsobem, aby zaměstnanci  pojišťovny nebo její pojišťovací zprostředkovatelé jednali v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků.  Zájem zákazníka je vždy na prvním místě.

 

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně možného střetu zájmů, můžete podat oznámení na:

Email: stretzajmu@ceskapojistovna.cz  

Oznámení musí být dostatečně podrobné, pokud jde o okolnosti potenciálního střetu zájmů.

S oznámeními, stejně jako s údaji o oznamovatelích a konkrétních osobách, bude nakládáno jako s důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany soukromí a osobních údajů. 

Máte otázku? Potřebujete poradit?

Zavoláme vám zpět Napište nám

241 114 114