Klienti České pojišťovny ušetří na daních miliardu korun

Praha (7. února 2006) Více než 932 tisíc klientů České pojišťovny obdrželo na přelomu ledna a února poštou doklad o výši pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění. Potvrzení jim poslouží k uplatnění nároku na daňové úlevy, jež vstoupily v platnost před pěti lety.

Celková částka pro daňový odpis za loňský rok přesáhla 4,5 miliardy korun. Klienti ČP tak na daních ušetří zhruba miliardu korun. Daňoví poplatníci, kterým přiznání o dani z příjmu zpracovává mzdová účtárna, musí podklady pro daňovou úsporu za životní pojištění předat k vyřízení nejpozději do 15. února. Ostatní, kteří podávají přiznání k daním sami, uplatní potvrzení a daňové úlevy ve svém daňovém přiznání.

Potvrzení zasílané Českou pojišťovnou obsahuje číslo smlouvy, identifikaci pojistníka a výši pojistného, kterou může použít pro snížení daňového základu. Potvrzení musí pojistník podepsat, čímž zároveň prohlašuje, že výši pojistného zkontroloval a že mu není vykázána jiná částka, než kterou ve skutečnosti zaplatil. Pokud by klient potvrzení neobdržel poštou nebo je ztratil, vystaví mu ČP duplikát dokladu. O vydání náhradního dokladu je možné požádat na kterémkoliv přepážkovém pracovišti České pojišťovny, kde bude vystaven na počkání, nebo na lince Klientského servisu 241 114 114 a potvrzení obdrží pojištěný poštou.

Česká pojišťovna je lídrem českého trhu životního pojištění, ve svém kmeni má více než 5,7 milionu pojistných smluv životního pojištění. Nárok na daňový odpočet mají všichni, kteří s ČP sjednali životní pojištění s trváním minimálně 5 let a koncem pojištění v roce, kdy se pojištěný dožije 60 let. Odečíst od základu daně si mohou až 12 tisíc korun ročně

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem 36 procent. Má základní kapitál 3 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Jediným akcionářem České pojišťovny je společnost PPF Group N. V.


Zpět na tiskové zprávy