Daňové výhody

Životní pojištění je podporováno státem ve formě:

 • daňového odpočtu vlastních příspěvků klientů;
 • osvobození od odvodů daně z příjmů ze závislé činnost, sociálního a zdravotního pojištění v případě příspěvku zaměstnavatele.

To znamená, že pokud pojištění odpovídá zákonným podmínkám, můžete si každý rok odečíst od základu daně z příjmu pojistné zaplacené na životní pojištění v maximální výši 24 000 Kč za rok. V případě příspěvku zaměstnavatele mohou šetřit i firmy, které se rozhodnou své zaměstnance výhodně odměňovat formou příspěvků na životní pojištění.

Společný limit pro příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění a produkty penzijního spoření zaměstnanců je 50 000 Kč ročně od jednoho zaměstnavatele. Příspěvky do této výše jsou nákladovou položkou zaměstnavatele a jsou osvobozeny od daně z příjmu ze závislé činnosti i odvodu sociálního a zdravotního pojištění, v případě vyššího příspěvku (nebo příspěvku na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem) vzniká povinnost na straně zaměstnance odvést daň z příjmu, stejně tak jako uhradit sociální a zdravotní pojištění z částky nad tento limit.

Využijte výhod životního pojištění

Přemýšlíte-li o životním nebo důchodovém pojištění, uvažujte o takovém, které vám umožní využít daňových úlev. Pokud už máte pojištění, jež podmínky daňových úlev nesplňuje, informujte se, jak jej můžete změnit a daňové výhody do budoucna využívat. Nebo si rovnou nechte svou starou pojistku převést na modernější a flexibilnější. V každém případě se zbytečně nepřipravujte o peníze, které vám stát formou daňových úlev dává!

Daňové výhody můžete využít u těchto pojištění:

Kompletní seznam daňově uznatelných pojištění

Jaké jsou daňové výhody?

Fyzická osoba - vlastní příspěvky

 • si může od základu daně z příjmu každý rok (resp. zdaňovací období) odečíst zaplacené pojistné do max. výše 24 000 Kč;
 • má-li uzavřeno více smluv s různými pojišťovnami, může zaplacené pojistné sčítat, ale jen do výše 24 000 Kč;
 • jednorázově placené pojistné se poměrně rozpočítá na jednotlivá zdaňovací období podle doby trvání pojištění.

Zaměstnanec

 • příspěvek zaměstnavatele do limitu 50 000 Kč ročně je osvobozen od daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel

 • může přispívat na soukromé životní pojištění zaměstnanců v jakékoli výši a tento příspěvek je pro něj daňově uznatelným nákladem;
 • z příspěvků zaměstnancům do limitu 50 000 Kč ročně zaměstnavatel neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Jak na daňové výhody?

Na začátku každého roku vám Česká pojišťovna zašle potvrzení o zaplaceném pojistném za uplynulý rok.

 • Pokud nepodáváte přiznání daně z příjmu fyzických osob sami, pouze předložíte potvrzení ve své mzdové účtárně.
 • Pokud daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu sami, přiložte k němu potvrzení zaslané pojišťovnou.

První rok je třeba přiložit k potvrzení také kopii pojistné smlouvy nebo pojistky.

Mimořádné pojistné

Do součtu zaplaceného pojistného lze zahrnout i mimořádné pojistné, pokud si při sjednání pojištění zvolíte mimořádné pojistné jako daňově uznatelné a budete si na něj přát zasílat daňové potvrzení.

Zákonné podmínky

Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého životního pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Soukromým životním pojištěním se dle tohoto zákona rozumí životní a důchodové pojištění sjednané pro případ:

 • dožití;
 • smrti nebo dožití.

Podle novelizace tohoto zákona je soukromé životní pojištění daňově uznatelné, pokud splňuje tyto podmínky:

 • pojištěný je zároveň pojistníkem (tím, kdo uzavřel smlouvu);
 • smlouva je sjednána minimálně na 5 let
 • smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let
 • smlouva neumožňuje mimořádné výběry

Pro daňový odpočet vlastních příspěvků pak ještě platí podmínka:

 • obsahuje-li pojištění pevnou částku na dožití, jejíž minimální výše je
  • 40 000 Kč u pojistných smluv na 5–15 let
  • 70 000 Kč u pojistných smluv nad 15 let

Pokud pojistné (nebo jeho část) hradí za pojištěného zaměstnavatel, musí být v soukromém životním pojištění ujednáno, že právo na plnění z těchto pojistných smluv má pojištěný zaměstnanec. V případě smrti pojištěného mají právo na plnění osoby určené ve smlouvě s výjimkou zaměstnavatele, který hradil pojistné.

Nedodržení podmínek životního pojištění

Při nedodržení podmínek životního pojištění z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká. Pojištěný je povinen podat za zdaňovací období, ve kterém k této skutečnosti došlo, daňové přiznání a v něm jako příjem uvést:

 • součet částek vlastního příspěvku, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen;
 • součet příspěvků zaměstnavatele na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů za závislé činnosti osvobozeny a zaplaceny po 1. 1. 2015.

Seznam daňově uznatelných pojištění

Daňově uznatelná pojištění, která se již nesjednávají

Sazba Popis pojištění
1B pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžně placené pojistné (do věku 85 let)
3B pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžně placené pojistné
2S trvalé pojištění smrti nebo dožití se zkrácenou dobou placení běžného pojistného
8S pojištění pro případ smrti nebo dožití s dvojnásobnou výplatou v případě smrti
10S, 11S pojištění smrti, dožití se stoupající pojistnou částkou
12S, 13S, 15S kapitálové životní pojištění jednorázově placené
5S-K pojištění pro případ smrti nebo dožití na 5–9 let
15S-K pojištění smrti nebo dožití na 5–9 let
13ZO pojištění závažných onemocnění, smrti, dožití
15ZO pojištění závažných onemocnění, smrti a dožití se zkrácenou pojistnou dobou 5 let
DPP10, DPP20, DPP20V, DPP30, DPP30V, DPP40, DPP20VJ/60,55, DPP30VJ/60, DPP40J/60, DPP10J/60 důchodové pojištění pracujících
DP10P, DP10PJ, DP10J, DP10, DP20V, DP30V, DP40, D10, D20V, D30V, DP20VJ, DP30VJ, DP40J důchodové pojištění
Záruka základní důchodový program
Záruka - CDP celoživotní důchodový program
SPP 2,3,20,25,35,43,53 sdružené pojištění pracujících
SPeP sdružené penzijní připojištění
Životní program pojištění pro případ smrti nebo dožití se zproštěním od placení pojistného v případě plné invalidity
Důchodový program pojištění pro případ dožití s výhradou vrácení pojistného v případě smrti pojištěného před sjednaným počátkem výplaty důchodu základního
Dynamik pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžně placené pojistné
Dynamik Plus pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžně placené pojistné
Profi Invest pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžně placené pojistné
Finmax4life pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžně placené pojistné
TOP4life pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžně placené pojistné
VISION4life pojištění pro případ smrti nebo dožití za běžně placené pojistné
Diamant Životní pojištění Diamant
Patriot Životní pojištění Patriot
PROFI Život Životní pojištění PROFI Život
TOP Invest Životní pojištění TOP Invest
ZFP život, ZFP život+ Životní pojištění ZFP život, ZFP život+
Komplexní životní pojištění 4life Komplexní životní pojištění 4life
Můj život Můj život
Můj život pro děti Můj život pro děti
Můj aktivní život Můj aktivní život
Můj život v pohodě Můj život v pohodě
Můj život PROfi Můj život PROfi
Můj život pro firmy Můj život pro firmy

 

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114