Zpět

Přehled doplňkových pojištění

Pojištění pracovní neschopnosti

Varianty: plnění od 15. / 29. / 57. dne pracovní neschopnosti

Od sjednaného dne trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme sjednanou částku za každý den pracovní neschopnosti. Plnění je vyplaceno podle skutečné délky pracovní neschopnosti, a to až po dobu 52 týdnů.

Pojištění pracovní neschopnosti lze přerušit až na 4 roky.

Pokud je sjednaná invalidní renta alespoň na 5 000 Kč, pak se z Pojištění pracovní neschopnosti plní až do rozhodnutí o přiznání invalidity státem.

Tyto peníze vám sníží propad příjmů při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu.

Varianta: platby pojistného při pracovní neschopnosti

Za každých dokončených 30 dnů trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme částku odpovídající výši měsíčního pojistného pojistné smlouvy.

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti vás zbaví starostí s placením pojistného vaší smlouvy životního pojištění při léčení nemoci či úrazu.

Pojištění doby nezbytného léčení úrazu

Varianty: DNL 8 / 30 / MAX

Za každý den léčení (od 1. dne) při překročení sjednané minimální délky léčení úrazu (8 nebo 30 dní) vám vyplatíme sjednanou částku. U variant DNL-8 a DNL-30 vyplatíme plnění podle skutečné délky léčení, maximálně však do limitů pro jednotlivé diagnózy uvedených v oceňovacích tabulkách, které jsou součástí pojistných podmínek. U varianty DNL-MAX plníme vždy podle maximálních limitů z oceňovacích tabulek.

V případě delšího léčení plníme až 3 násobek sjednané částky (od 121. dne 2 násobek, od 241 dne 3 násobek).

Vyplacené peníze vám mohou snížit propad příjmu při úrazu, případně pokrýt náklady na léčbu úrazu.

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu

Varianty: 3 / 6 / 9 / 12 měsíců plnění (maximální počet splátek)

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu vám zajistí schopnost hradit vaše peněžní závazky při ztrátě zaměstnání nebo ukončení podnikání.

Při ztrátě příjmu vám pomůžeme krýt vaše pravidelné splátky hypotéky, úvěru ze stavebního spoření, leasingu či spotřebitelského úvěru a pojistné na vaší smlouvě.

Pojištění hospitalizace

Varianty: ve zdravotnickém zařízení (nemoc a úraz) / následkem úrazu

Za každý den hospitalizace vám vyplatíme sjednanou částku. Varianty se liší příčinou hospitalizace (jakákoliv příčina vs. úraz).

Plníme nejen za akutní péči v nemocnici (po neomezenou dobu a s platností po celém světě), ale i za následnou péči v lázních, ozdravovnách, léčebnách, rehabilitačních ústavech, LDN a hospicích (max. 90 dnů v roce, na území České republiky).

Vyplacené peníze vám pomohou pokrýt náklady související s hospitalizací - nadstandardní pokoj, hlídání dětí, domácích zvířat, nákup léků a vitamínů apod. V případě pojištění dětí mohou pokrýt i výpadek příjmu, pokud byste s dětmi chtěli být v době, kdy vás nejvíce potřebují.

Pojištění závažných onemocnění

Varianty: základní / rozšířená, pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka

V případě diagnózy závažného onemocnění po uplynutí lhůty 6 měsíců trvání pojištění vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Pojištění pokračuje i po pojistné události, bez zdravotního oceňování a čekacích dob. Diagnózy jsou rozděleny do 3 skupin a po pojistné události je vždy odpojištěna skupina diagnóz, ze které bylo plněno. Pojistné krytí pokračuje pro zbývající skupiny diagnóz.

Výčet diagnóz:

Základní varianta: těžší forma čtyř nemocí - rakovina, cévní mozková příhoda, krvácení do mozku, infarkt myokardu (s trvalým poškozením srdce), dále kardiomyopatie, transplantace životně důležitých orgánů, náhrady srdečních chlopní, operace věnčitých cév, těžká plicní nedostatečnost, slepota, selhání ledvin, amputace končetin, roztroušená skleróza.

Rozšířená varianta: obsahuje diagnózy základní varianty, lehčí formu čtyř nemocí - rakovina, cévní mozková příhoda, krvácení do mozku, infarkt myokardu (bez závažného postižení funkce), dále meningitida, encefalitida, meningoencefalitida, onemocnění HIV, revmatoidní arthritida, morbus Bechtěrev, tetanus, tbc, břišní tyfus, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Crohnova nemoc, systémová sklerodermie, systémový lupus erytemetodes, revmatická horečka, chronická virová hepatitida, aplastická anémie, lymská borelióza, hluchota, kóma, (nezhoubný) nádor mozku nebo míchy, primární plicní hypertenze, myelodyslastický syndrom.

Ve výčtu není diagnóza cukrovky, která není sama o sobě závažným onemocněním, ale spíše rizikovým faktorem pro jiná vážná onemocnění - slepota, selhání ledvin, mrtvice, infarkt a amputace končetin, která jsou pojištěním závažných onemocnění kryta.

Vyplacené peníze vám pomohou zajistit nejlepší potřebnou léčbu nemoci a související zdravotní a sociální péči.

Pojištění závažných poranění

Varianty: základní / rozšířená

V případě přiznání diagnózy ze seznamu sjednané varianty pojištění vám vyplatíme sjednanou pojistnou částku.

Vyplacené peníze vám pomohou zajistit nejlepší potřebnou léčbu úrazu a související zdravotní a sociální péči.

Pojištění asistované reprodukce

Jednorázová výplata pojistné částky na úhradu prvního nehrazeného cyklu IVF ve výši 50 000 Kč. Aktuálně jsou veřejným zdravotním pojištěním hrazeny 3 – 4 cykly.

Aktuální pojistná částka bude vyplacena v případě podstoupení prvního cyklu umělého oplodnění nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, pokud těhotenství v důsledku předchozích cyklů neskončila porodem a všechny tyto cykly pojištěná podstoupila až po roce od sjednání pojištění. Pojistná částka slouží k úhradě nákladů na státem nehrazený cyklus. Zvýší se tím šance na narození dítěte.

Při snížení počtu hrazených cyklů z veřejného zdravotního pojištění je pojistné plnění vždy až po dvou neúspěšných cyklech – hradíme nejdříve 3 cyklus.

Pojištění invalidity

Varianta: pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka (I. / II. / III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity sjednaného stupně vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Varianta: měsíční renta (I. / II. / III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity sjednaného stupně vám budeme do konce pojištění (max. do 65 let věku) měsíčně vyplácet sjednanou částku. Podmínkou výplaty je trvání nároku na invalidní důchod pro invaliditu sjednaného stupně.

Varianta: zproštění od placení (III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity III. stupně budete do konce pojištění (max. do 65 let věku) zproštěni povinnosti platit pojistné. Podmínkou výplaty je trvání nároku na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

Pojištění ztráty soběstačnosti

Pojištění slouží k pokrytí nákladů na péči o nesoběstačného člověka.

Pojištěný dostane aktuální pojistnou částku po přiznání daného stupně nesoběstačnosti, nebo mu je vyplácena měsíční renta po dobu 30 let. Při sjednání zproštění od placení nepožaduje pojišťovna po pojistníkovi platit pojistné při trvání nesoběstačnosti od 2. a výše.

Varianty:

 • Pevná pojistná částka (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti)
 • Měsíční renta na 30 let (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti)
 • Zproštění od placení (II. / III. / IV. stupeň nesoběstačnosti)

Pojištění trvalých následků úrazu

Varianty: od 0,01% / od 10,01% poškození, následkem úrazu / úrazu při dopravní nehodě, s progresí

Po ustálení následků úrazu vám vyplatíme plnění ve výši až 8 násobku sjednané pojistné částky, a to podle závažnosti poškození. Procento poškození těla se určí podle oceňovací tabulky, v případě sjednané progrese je procento plnění navýšeno podle následující tabulky:

Procento poškození Pojistné plnění (procento z pojistné částky) Procento poškození Pojistné plnění (procento z pojistné částky) Procento poškození Pojistné plnění (procento z pojistné částky) Procento poškození Pojistné plnění (procento z pojistné částky)
1% 1% 26% 28% 51% 109% 76% 335%
2% 2% 27% 31% 52% 118% 77% 345%
3% 3% 28% 34% 53% 127% 78% 355%
4% 4% 29% 37% 54% 136% 79% 365%
5% 5% 30% 40% 55% 145% 80% 375%
6% 6% 31% 43% 56% 154% 81% 385%
7% 7% 32% 46% 57% 163% 82% 395%
8% 8% 33% 49% 58% 172% 83% 405%
9% 9% 34% 52% 59% 181% 84% 415%
10% 10% 35% 55% 60% 190% 85% 425%
11% 11% 36% 58% 61% 199% 86% 435%
12% 12% 37% 61% 62% 208% 87% 445%
13% 13% 38% 64% 63% 217% 88% 455%
14% 14% 39% 67% 64% 226% 89% 465%
15% 15% 40% 70% 65% 235% 90% 475%
16% 16% 41% 73% 66% 244% 91% 487,50%
17% 17% 42% 76% 67% 253% 92% 500%
18% 18% 43% 79% 68% 262% 93% 512,50%
19% 19% 44% 82% 69% 271% 94% 525%
20% 20% 45% 85% 70% 280% 95% 537,50%
21% 21% 46% 88% 71% 289% 96% 550%
22% 22% 47% 91% 72% 298% 97% 562,50%
23% 23% 48% 94% 73% 307% 98% 575%
24% 24% 49% 97% 74% 316% 99% 587,50%
25% 25% 50% 100% 75% 325% 100% 800%
 

* Nárůst plnění v rámci intervalu znamená, o kolik procentních bodů vzroste plnění za každé procento poškození - např. pro poškození 55% je plnění ve výši 145 % = 100 % (za 50 % poškození) + 5 * 9 % (9 % za 5 procentních bodů poškození v intervalu 51 - 75 %).

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

Pojištění následků závažného úrazu

V případě poškození těla následkem úrazu, které dosáhne alespoň 50 % podle oceňovací tabulky vám vyplatíme pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky.

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

Pojištění smrti

Varianty:

podle příčiny smrti - z jakýchkoli příčin / následkem úrazu / následkem úrazu při dopravní nehodě,

pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka, v případě pojištění smrti z jakékoliv příčiny navíc renta

V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna určeným osobám (obmyšleným) plnění ve výši sjednané pojistné částky (resp. platné pojistné částky pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Vyplacené peníze pomohou vašim blízkým kompenzovat výpadek příjmu.

Asistence vyřízení pozůstalosti

Pomoc při těžké životní situaci – úmrtí blízkého člověka. Služba spočívá v osobním asistentovi, který zařídí veškerou administrativu, kterou je nutné řešit po úmrtí člověka. Navíc je také zajištěna psychologická pomoc v podobě zaplacení konzultace s psychologem.

Asistenci si může sjednat každý pojištěný, pojištěni mohou být:

 • Pojištěný – ulehčení rodině při smrti pojištěného
 • Blízké osoby – ulehčení pojištěnému při smrti blízké osoby
  • Partner / partnerka
  • Rodiče – otec / matka
  • Rodiče partnera – tchán / tchýně
  • Děti

S čím klientovi pomůžeme:

 • Jednání s pohřební službou
 • Úřady (matrika, dopravní inspektorát, pas, …)
 • Služby (voda, plyn, telefon, …)
 • Vojenská správa, Policie ČR
 • Převody majetku
 • Banky a pojišťovny,…

Investiční složka

Varianty: Konzervativní, vyvážené, dynamické, individuální umístění

Na základě výsledku testu vašeho investičního zaměření a investičního horizontu (pojistné doby) vám doporučíme vhodnou investiční strategii.

Zhodnotíme vaše finance investicí do fondů podle vašeho rozhodnutí.

Asistence Návrat do života a Návrat do života pro děti

Zajistíme vám poradenskou službu lékaře na telefonu, objednání k lékaři, poskytnutí druhého lékařského názoru nebo v případě závažného onemocnění či závažného poranění umístění do špičkového rehabilitačního zařízení, kde máte garantovanou nadstandardní následnou péči.

Asistence zahrnuje:

 • Lékař na telefonu
 • Lékařské informace od operátora
 • Objednání k lékaři
 • Doprava z/do nemocnice
 • Lehká sádra – pouze pro děti
 • Druhý lékařský názor (Závažná onemocnění, Závažná poranění)
 • Následná péče (Závažná onemocnění, Závažná poranění)

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114