Zpět

Přehled doplňkových pojištění

Pojištění pracovní neschopnosti

Varianty: plnění od 15. / 29. / 57. dne pracovní neschopnosti

Od sjednaného dne trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme sjednanou částku za každý den pracovní neschopnosti. Plnění je vyplaceno podle skutečné délky pracovní neschopnosti, a to až po dobu 52 týdnů.

Tyto peníze vám sníží propad příjmů při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci i úrazu.

Varianta: platby pojistného při pracovní neschopnosti

Za každých dokončených 30 dnů trvání pracovní neschopnosti vám vyplatíme částku odpovídající výši měsíčního pojistného pojistné smlouvy.

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti vás zbaví starostí s placením pojistného vaší smlouvy životního pojištění při léčení nemoci či úrazu.

Pojištění doby nezbytného léčení úrazu

Varianty: DNL 8 / 30 / MAX

Za každý den léčení (od 1. dne) při překročení sjednané minimální délky léčení úrazu (8 nebo 30 dní) vám vyplatíme sjednanou částku. U variant DNL-8 a DNL-30 vyplatíme plnění podle skutečné délky léčení, maximálně však do limitů pro jednotlivé diagnózy uvedených v oceňovacích tabulkách, které jsou součástí pojistných podmínek. U varianty DNL-MAX plníme vždy podle maximálních limitů z oceňovacích tabulek.

V případě delšího léčení plníme až 3 násobek sjednané částky (od 121. dne 2 násobek, od 241 dne 3 násobek).

Vyplacené peníze vám mohou snížit propad příjmu při úrazu, případně pokrýt náklady na léčbu úrazu.

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu

Varianty: 3 / 6 / 9 / 12 měsíců plnění (maximální počet splátek)

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu vám zajistí schopnost hradit vaše peněžní závazky při ztrátě zaměstnání nebo ukončení podnikání.

Při ztrátě příjmu vám pomůžeme krýt vaše pravidelné splátky hypotéky, úvěru ze stavebního spoření, leasingu či spotřebitelského úvěru a pojistné na vaší smlouvě.

Pojištění hospitalizace

Varianty: ve zdravotnickém zařízení (nemoc a úraz) / následkem úrazu

Za každý den hospitalizace vám vyplatíme sjednanou částku. Varianty se liší příčinou hospitalizace (jakákoliv příčina vs. úraz).

Ve variantě hospitalizace následkem úrazu plníme za hospitalizaci v nemocnici po dobu maximálně 365 dnů v průběhu dvou let od úrazu.

Ve variantě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení plníme nejen za akutní péči v nemocnici (po neomezenou dobu a s platností na většině území Evropy), ale i za následnou péči v lázních a ozdravovnách (max. 28 dnů v roce) a v léčebnách, rehabilitačních ústavech, LDN, hospicích (max. 90 dnů v roce).

Vyplacené peníze vám pomohou pokrýt náklady související s hospitalizací - nadstandardní pokoj, hlídání dětí, domácích zvířat, nákup léků a vitamínů apod. V případě pojištění dětí mohou pokrýt i výpadek příjmu, pokud byste s dětmi chtěli být v době, kdy vás nejvíce potřebují.

Pojištění závažných onemocnění

Varianty: základní / rozšířená, pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka

V případě diagnózy závažného onemocnění po uplynutí lhůty 6 měsíců trvání pojištění vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Výčet diagnóz:

Základní varianta: těžší forma čtyř nemocí - rakovina, cévní mozková příhoda, krvácení do mozku, infarkt myokardu (s trvalým poškozením srdce), dále kardiomyopatie, transplantace životně důležitých orgánů, náhrady srdečních chlopní, operace věnčitých cév, těžká plicní nedostatečnost, slepota, selhání ledvin, amputace končetin, roztroušená skleróza.

Rozšířená varianta: obsahuje diagnózy základní varianty, lehčí formu čtyř nemocí - rakovina, cévní mozková příhoda, krvácení do mozku, infarkt myokardu (bez závažného postižení funkce), dále meningitida, encefalitida, meningoencefalitida, onemocnění HIV, revmatoidní arthritida, morbus Bechtěrev, tetanus, tbc, břišní tyfus, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Crohnova nemoc, systémová sklerodermie, systémový lupus erytemetodes, revmatická horečka, chronická virová hepatitida, aplastická anémie, lymská borelióza, hluchota, kóma, (nezhoubný) nádor mozku nebo míchy, primární plicní hypertenze, myelodyslastický syndrom.

Ve výčtu není diagnóza cukrovky, která není sama o sobě závažným onemocněním, ale spíše rizikovým faktorem pro jiná vážná onemocnění - slepota, selhání ledvin, mrtvice, infarkt a amputace končetin, která jsou pojištěním závažných onemocnění kryta.

Vyplacené peníze vám pomohou zajistit nejlepší potřebnou léčbu nemoci a související zdravotní a sociální péči.

Pojištění závažných poranění

Varianty: základní / rozšířená

V případě přiznání diagnózy ze seznamu sjednané varianty pojištění vám vyplatíme sjednanou pojistnou částku.

Vyplacené peníze vám pomohou zajistit nejlepší potřebnou léčbu úrazu a související zdravotní a sociální péči.

Pojištění invalidity

Varianta: pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka (II. / III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity sjednaného stupně vám vyplatíme sjednanou částku (resp. platnou pojistnou částku pro dané období u varianty klesající pojistné částky).

Varianta: měsíční renta (I. / II. / III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity sjednaného stupně vám budeme do konce pojištění (max. do 65 let věku) měsíčně vyplácet sjednanou částku. Podmínkou výplaty je trvání nároku na invalidní důchod pro invaliditu sjednaného stupně.

Varianta: zproštění od placení (III. stupeň invalidity)

V případě státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity III. stupně budete do konce pojištění (max. do 65 let věku) zproštěni povinnosti platit pojistné. Podmínkou výplaty je trvání nároku na invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

Pojištění trvalých následků úrazu

Varianty: od 0,01% / od 10,01% poškození, následkem úrazu / úrazu v motorovém vozidle, s progresí / bez progrese

Po ustálení následků úrazu vám vyplatíme plnění ve výši až 6 násobku sjednané pojistné částky, a to podle závažnosti poškození. Procento poškození těla se určí podle oceňovací tabulky, v případě sjednané progrese je procento plnění navýšeno podle následující tabulky:

Procento poškození Nárůst plnění v rámci intervalu* Plnění od - do
1 - 25 % 1 % 1 - 25 %
26 - 50 % 3 % 28 - 100 %
51 - 75 % 9 % 109 - 325 %
76 - 90 % 10 % 335 - 475 %
91 - 100 % 12,50 % 487,5 - 600 %
 

* Nárůst plnění v rámci intervalu znamená, o kolik procentních bodů vzroste plnění za každé procento poškození - např. pro poškození 55% je plnění ve výši 145 % = 100 % (za 50 % poškození) + 5 * 9 % (9 % za 5 procentních bodů poškození v intervalu 51 - 75 %).

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

Pojištění následků závažného úrazu

V případě poškození těla následkem úrazu, které dosáhne alespoň 50 % podle oceňovací tabulky vám vyplatíme pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky.

Vyplacené peníze vám pomohou kompenzovat snížení příjmu a pokrýt dodatečné náklady spojené se zdravotním omezením.

Pojištění smrti

Varianty:

podle příčiny smrti - z jakýchkoli příčin / následkem úrazu / následkem úrazu v motorovém vozidle,

pevná / klesající (rovnoměrně / anuitně) pojistná částka, v případě pojištění smrti z jakékoliv příčiny navíc renta

pro 1. pojištěného varianty Součet / Vyšší z

V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna určeným osobám (obmyšleným) plnění ve výši sjednané pojistné částky (resp. platné pojistné částky pro dané období u varianty klesající pojistné částky). V případě smrti 1. pojištěného celé pojištění zaniká, při sjednání varianty součet je navíc vyplacena aktuální výše kapitálové hodnoty.

Vyplacené peníze pomohou vašim blízkým kompenzovat výpadek příjmu.

Pojištění dětí

Pojištění ošetřovného

Pojištění ošetřovného je vyplaceno pro snížení propadu příjmů rodiče v případě ošetřování dítěte pro nemoc nebo úraz. Plnění je poskytnuto od 10. dne trvání nemoci dítěte.

Pojištění závažných onemocnění

Pojištění závažných onemocnění dítěte vám vyplatíme na základě lékařského stanovení diagnózy ze sjednaného balíčku zahrnujícího buď 20 nebo 41 diagnóz. Diagnózy byly vybrány tak, aby rodině pomohly s úhradou mimořádných výdajů na léčbu a rekonvalescenci dětského pacienta.

Základní varianta: rakovina, diabetes, meningitidy, encefalitidy či meningoencefalitidy, klíšťová meningitida, encefalitida či meningoencefalitida, lymská borelióza, slepota, hluchota, selhání ledvin, selhání jater, transplantace orgánů, těžká plicní nedostatečnost, koma, HIV/AIDS, amputace, získané chronické srdeční onemocnění, krvácení do mozku, roztroušená skleróza / demyelinizační onemocnění CNS, operace srdce a srdečních chlopní (včetně aorty), cévní mozková příhoda + cévní mozková příhoda s významnými trvalými následky, infarkt myokardu + akutní infarkt myokardu s trvalým poškozením srdce.

Rozšířená varianta obsahuje navíc: epilepsie, Crohnova choroba, nezhoubný nádor mozku nebo míchy, chronická virová hepatitida, aplastická anémie, revmatická horečka, tetanus, juvenilní idiopatická artritida, systémová sklerodermie, progresivní svalová dystrofie, nemoc motýlích křídel, Lupus erythematodes Psoriáza (= kožní onemocnění), amyotrofická laterální skleróza, tuberkulóza.

Vyplacené peníze vám pomohou zajistit pro vaše dítě nejlepší potřebnou léčbu nemoci a kvalitní rekonvalescenci.

Pojištění závažných poranění

Pojištění závažných poranění dítěte znamená, že vám vyplatíme plnění na základě lékařského stanovení diagnózy vybraného závažného úrazu ze základního nebo rozšířeného balíčku.

Základní balíček: zlomeniny spodiny lebky a obličejového skeletu, zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních, bederních – roztříštěné i kompresivní, závažné zlomeniny dolních končetin, amputace ruky v zápěstí nebo vážnější amputace na horní končetině, amputace nohy v chodidle nebo vážnější amputace na dolní končetině, poranění nervové soustavy (pohmoždění či krvácení do mozku, pohmoždění či rozdrcení míchy, přerušení periferního nervu – hlavové, míšní, útrobní), úrazové poranění srdce, natržení či roztržení slinivky břišní, popálení, poleptání nebo omrzliny od druhého stupně a od 50% povrchu těla (v případě 3 stupně s nutností chirurgické léčby od 30% povrchu těla).

Rozšířený balíček obsahuje navíc: závažné zlomeniny kostí pánevních (kosti stydké a současně kyčelní, oboustranná zlomenina kosti stydké), vyjmenované závažně operativně léčené zlomeniny kotníku, operativně léčená zlomenina kosti patní, závažné zlomeniny horních končetin (otevřené či operované zlomeniny kosti pažní, obou předloktí či horního konce kosti loketní), vymknutí pánve nebo páteře, popálení, poleptání nebo omrzliny od druhého stupně a od 41% povrchu těla (v případě 3. stupně s nutností chirurgické léčby od 11% povrchu těla).

Vyplacené peníze pomohou zajistit pro vaše dítě nejlepší potřebnou léčbu úrazu a související rehabilitační péči.

Pojištění hospitalizace

Pojištění hospitalizace a hospitalizace úrazem znamená pro rodiče možnost získat od 1. dne plnění pokud pojištěné dítě bude hospitalizováno a tak nahradit výpadek svého příjmu s možností zůstat s dítětem když vás potřebuje.

Pojištění doby nezbytného léčení úrazu

Úrazovým pojištěním na dobu nezbytného léčení lze zajistit výpadek příjmu v případě úrazu pojištěného dítěte, pokud doba léčení přesáhne 8 nebo 30 dní. Na děti se vztahují Oceňovací tabulky A, resp. A1

Investice

Varianty: Konzervativní, vyvážené, dynamické, individuální umístění

Na základě výsledku testu vašeho investičního zaměření a investičního horizontu (pojistné doby) vám doporučíme vhodnou investiční strategii.

Zhodnotíme vaše finance investicí do fondů podle vašeho rozhodnutí.

Asistence

Asistenční balíčky: Poradenství, Služby, Rekonvalescence, Rozšířená péče o dítě

Zajistíme vám poradenskou službu lékaře na telefonu, objednání k lékaři, poskytnutí druhého lékařského názoru, proplacení lehké sádry nebo v případě závažného onemocnění umístění do špičkového rehabilitačního zařízení, kde máte garantovanou nadstandardní následnou péči. Záleží na vás, jaký asistenční balíček si sjednáte.

Asistenční balíčky zahrnují:

 • poradenská služba lékaře na telefonu
 • vyhledání vhodného lékaře a objednání k němu
 • dopravu do nemocnice a z nemocnice
 • osobního asistenta při dlouhodobé hospitalizaci, při nepohyblivosti nebo při pracovní neschopnosti
 • poskytnutí druhého lékařského názoru k závažným onemocněním
 • proplacení nákladů za lehkou sádru
 • zajištění špičkového rehabilitačního zařízení s nadstandardní následnou péčí

Asistenční balíček pro děti - Rozšířená péče o dítě

Chcete v případě vážného onemocnění pro své dítě to nejlepší?

Asistenční balíček obsahuje:

Jak nahlásit pojistnou událost?

Pojištění prevence a asistence

Pojištění zdravotních služeb – Asistence

Pokud potřebujete:

Kontaktujte asistenční službu:

Pojištění druhotného lékařského názoru - Second Opinion

Jak nahlásit:

Co doložit:

Pojištění zlomeniny

Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ bez zbytečného odkladu:

Pojištění následné péče

Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do 90 dnů od jejího vzniku, a to zasláním:

Žádáte-li o proplacení nákladů na léčbu, na sociální či právní poradenství, na úpravu bytu nebo domu přiložte navíc doklady o úhradě těchto nákladů.

Žádáte-li o poskytnutí náhradního plnění, zašlete do ČP ZDRAVÍ doklady o úhradě rehabilitační nebo lázeňské péče, psychologické (psychiatrické) konzultace a léčby, péče plastického chirurga.

 • poskytnutí druhého lékařského názoru k dětským závažným onemocněním a k závažným poraněním
 • proplacení nákladů za lehkou sádru
 • zajištění špičkového rehabilitačního zařízení s nadstandardní následnou péčí
 • proplacení nákladů souvisejících s léčbou
  • poradenskou službu lékaře na telefonu
  • informaci o preventivních prohlídkách, nejbližším lékaři, lékárně či pohotovosti
  • vyhledat vhodného lékaře a objednat k němu
  • dopravit do nemocnice nebo z nemocnice
  • osobního asistenta
  • Telefon: 841 114 114
  • Fax: +420 221 586 100
  • E-mail: medical@europ-assistance.cz
  • prostřednictvím webové aplikace na www.zdravi.cz, nebo
  • poštou na adresu ČP ZDRAVÍ, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 – obálku označit heslem „SO“
  • veškerou zdravotnickou dokumentaci, která se vztahuje k vážné diagnóze, případně i další doklady, které si pojistitel nebo smluvní lékař ČP ZDRAVÍ vyžádá
  • dokladem o úhradě nákladů za lehkou sádru a její aplikaci (doklad obsahuje specifikaci výkonu a použité lehké sádry, cenu lehké sádry a její aplikace)
  • příslušnou zdravotnickou dokumentací, která se vztahuje k úrazu pojištěného (např. lékařská zpráva, konečná propouštěcí zpráva z nemocnice v případě nezbytné hospitalizace)
  • formuláře „Oznámení pojistné události“
  • příslušné zdravotnické dokumentace, která se vztahuje k pojistné události (lékařská zpráva, konečná propouštěcí zpráva z nemocnice)

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114