Oznámit škodu

Jak probíhá likvidace

z pojištění motorových vozidel

Zpět na výběr pojištění

Jak probíhá řešení škody z povinného ručení, když jsem poškozený - Viníkem je klient České pojišťovny

1. Oznámení a registrace

 • Jste poškozeným (poškozenou) v dopravní nehodě zaviněné klientem České pojišťovny?
 • Oznámení škodní události vám potvrdíme e-mailem, případně písemně dopisem.
 • Po on-line oznámení škody a v případě, kdy hlásíte telefonicky škodu operátorovi, vás bude kontaktovat likvidátor zpravidla do dvou pracovních dní.
 • Uvažujete o zapůjčení náhradního vozidla? Přečtěte si podrobné informace.

Přiložte dokumenty k vaší škodní události a prohlédněte si její stav.

2. Čekání na dokumenty nebo prohlídku

 • Po registraci škodní události je třeba nechat poškozené vozidlo prohlédnout naším technikem.
  Prohlídka může proběhnout:
 • Ideálním řešením je návštěva smluvního servisu, kde proběhne jak prohlídka poškozeného vozidla, tak i jeho oprava.
 • Dokumenty je možné předložit již ve smluvním servisu či při prohlídce vozidla mobilním technikem.
 • Pro posouzení oprávněnosti nároku na náhradu škody je třeba doložit tyto dokumenty:

ŠETŘILA POLICIE

 • Potvrzení o účasti na dopravní nehodě (popř. Potvrzení o přestupku nebo Záznam o dopravní nehodě s razítkem Policie ČR)
 • Konečné rozhodnutí správního orgánu (pokud bylo řešeno ve správním řízení)

NEŠETŘILA
POLICIE

 • Záznam o dopravní nehodě (sepsaný a podepsaný oběma účastníky dopravní nehody)

3. Šetření škody

 • Podkladem pro posouzení, zda je váš nárok na náhradu škody oprávněný, je rozhodnutí policie o zavinění dopravní nehody. Jestliže dopravní nehodu nešetřila policie, je třeba přihlédnout k vyjádření pojištěného (viníka dopravní nehody), případně k Záznamu o dopravní nehodě. Pokud není škoda oznámena ze strany pojištěného (viníka) a nejsou k dispozici podklady prokazující zavinění, čekáme na jeho vyjádření. Pokud se viník ke škodní události nedoznává, je možné pro posouzení oprávněnosti nároku na náhradu škody dodat výpovědi svědků.
 • Po doložení všech potřebných dokumentů likvidátor posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu.

4. Stanovení výše škody

 • Pokud máme všechny potřebné dokumenty, vyhodnotíme je, vyřešíme nároky poškozených a vyčíslíme výši škody.

5. Škoda byla vyřízena

 • O vyřízení škodní události vás budeme informovat e-mailem, případně písemně. V tomto dopise obdržíte bližší informace o vypořádání nároků.

Poškození čelního skla

Jestliže máte poškozené čelní sklo a rozsah tohoto poškození umožňuje opravu namísto výměny skla, zajistíme vám jeho opravu v místě, které si sami určíte. Pohodlí a úspora času jsou hlavními výhodami tzv. scelování čelního skla. Vhodné řešení pro vaši škodní událost vám nabídne likvidátor při telefonické registraci škodní události.

Uvažujete o zapůjčení náhradního vozidla? Přečtěte si podrobné informace.

Pro prokázání škody zpravidla potřebujete:

Podle toho, jaká škoda vznikla, je třeba pro řešení škody doložit České pojišťovně další potřebné dokumenty. Uvádíme orientační přehled dokumentů potřebných k jednotlivým druhům škody.

Konkrétní typy dokumentů si s ohledem na okolnosti případu vyžádá likvidátor.

Orientační přehled potřebných dokladů

 • Škoda na vozidle

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Škoda na vozidle
  • Kopie velkého technického průkazu poškozeného vozidla
  • Pokud je vozidlo na leasing nebo zatíženo zástavním právem: devinkulace (souhlas majitele vozidla nebo zástavního věřitele s poukázáním pojistného plnění nájemci vozidla)
  • V případě likvidace dle účtů za opravu — kopie faktury za opravu včetně rozpisu provedené práce a použitého materiálu (náhradních dílů)
  Odcizení části vozu či výbavy
  • Kopie velkého technického průkazu poškozeného vozidla
  • Pokud je vozidlo na leasing nebo zatíženo zástavním právem: devinkulace (souhlas majitele vozidla nebo zástavního věřitele s poukázáním pojistného plnění nájemci vozidla
  • Faktura za opravu vozidla z autorizovaného servisu
  • Nákupová faktura mimořádné výbavy (u továrně nových vozidel je nákupová faktura nutná pouze u výbavy, která není ve vozidle namontována z výroby)
  • Protokol o trestním oznámení
  • Usnesení Policie ČR (Může být doloženo i později - nutné konzultovat s likvidátorem)
  Vandalismus
  • Kopie velkého technického průkazu poškozeného vozidla
  • Pokud je vozidlo na leasing nebo zatíženo zástavním právem: devinkulace (souhlas majitele vozidla nebo zástavního věřitele s poukázáním pojistného plnění nájemci vozidla)
  • Protokol o trestním oznámení
  • Usnesení Policie ČR (Může být doloženo i později - nutné konzultovat s likvidátorem)
 • Škoda na movitých a nemovitých věcech

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Movité věci
  • doklady prokazující rozsah a výši nároku na plnění (např. kupní smlouva, potvrzení o zaplacení, leasingová smlouva, nájemní smlouva…)
  • doklady za opravu (např. faktura, paragon)
  • doklady o neopravitelnosti poškozené věci (poškozená věc se nedá opravit či se oprava nevyplatí. Doklad vám vystaví servis.)
  • odborná dobrozdání
  Nemovité věci
  • doklady prokazující rozsah a výši nároku na plnění (např. doklad o vlastnictví)
  • doklady za opravu (např. faktura, paragon)
  • odborná dobrozdání
 • Škoda na zdraví

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Bolestné
  • hodnocení bolestného
  Ztížení společenského uplatnění
  • posudek o ztížení společenského uplatnění
  Náklady spojené s léčením
  • faktury či účetní doklady za nákup zboží (léky, protetika atp.) nebo služeb (rehabilitace atp.)
  • potvrzení ošetřujícího lékaře
  • výpočty cestovného
  • náklady ošetřovatelských a pečovatelských služeb
  Odškodnění pozůstalých
  • oddací list, rodný list, úmrtní list, doklad prokazující otcovství
  • nájemní smlouva + evidenční list
  • svědecká výpověď o skutečnosti, že osoba je osobou blízkou a žila ve společné domácnosti
  • rozhodnutí soudu o změně rodinných poměrů
  Náklady spojené s pohřbem
  • faktury či účetní doklady za úhradu pohřbu, hrobu, příslušenství, ošacení, pohoštění, květin, hudby atp.
  • smlouvy o dílo či kupní smlouvy o zhotovení či koupení hrobu a příslušenství nebo o jejich úpravách
  Náklady na výživu pozůstalých
  • potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě zemřelého nebo doklady jako u ušlého zisku
  • potvrzení o příjmu pozůstalého
  • rozhodnutí správního orgánu o důchodech
  • rozhodnutí soudu o výživném
 • Ztráta na výdělku a ušlý zisk

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Ztráta na výdělku
  • potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě nebo doklady jako u ušlého zisku
  • potvrzení správního orgánu o vyplacených dávkách v nemoci
  Ztráta na důchodu
  • rozhodnutí správního orgánu o přiznání důchodu
  • výpočet důchodu, na nějž by nárok vznikl
  Ušlý zisk
  • vlastní vyčíslení ušlého zisku
  • oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list či koncesní listina…)
  • přiznání k dani z příjmů (za předchozí uzavřený kalendářní rok)
  • výsledky hospodaření — rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztrát (u práv. osoby), peněžní deník
  • účetní doklady k prokázání výše příjmů a výdajů (účty, výpisy z účtů, faktury…)
  • doklady prokazující, že poškozený v době, kdy nemohl v důsledku škodní události vykonávat svoji činnost, měl zajištěnu práci a příjem by skutečně získával (objednávky, smlouvy s jinými subjekty, potvrzení objednavatele, že původně sjednaná zakázka byla zadána někomu jinému, atd.)
 • Právní zastoupení

   

  TYP ŠKODY

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY

  Účelně vynaložené náklady právního zastupování
  • faktura za poskytnutí právních služeb
  • doklad o zaplacení
  • mandátní smlouva

Doklady, které jsou potřebné pro vyřízení vaší škodní události, naleznete na webu v náhledu na škodní událost. V tomto náhledu je vidět, které z vyžádaných dokumentů od vás máme k dispozici a na které ještě čekáme. Na stejné stránce můžete vyžádané dokumenty ke škodní události elektronicky přiložit, informovat se o stavu likvidace či kontaktovat přímo Vašeho likvidátora. Doporučujeme si zřídit klientskou zónu, kde můžete pohodlně sledovat nejen aktuální stav vaší škody, ale spravovat všechny vaše smlouvy a mnoho dalšího.

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305,
659 05 Brno