Ihned po vzniku škody

 • Zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník).
 • Poskytněte první pomoc zraněným osobám a kontaktujte záchrannou službu (155), hasičský záchranný sbor (150), policii (158) nebo zavolejte na linku integrovaného záchranného systému (112).
 • Zavolejte do České pojišťovny
  • Klientské centrum: +420 241 114 114
  • Asistence z ČR: 1224, v případě nedostupnosti linky se prosím obraťte na: +420 241 114 114.
  • Asistence ze zahraničí: +420 241 114 114
 • Vytvořte fotodokumentaci místa dopravní nehody.

Kdy se musí k dopravní nehodě volat policie

 • Škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč.
 • Některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam o dopravní nehodě, existuje podezření na požití alkoholu či jiných omamných látek před jízdou nebo se viník dopravní nehody neprokáže platnou zelenou kartou.
 • Došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.)
 • Pokud je někdo zraněn nebo potřebujete urgentní pomoc (hasiče, policii), volejte univerzální tísňovou linku 112.
 • Pokud nenastala ani jedna z těchto variant, jsou účastníci nehody dle zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. §47 povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli.

Co vše je nutné si zapsat a zajistit

 • Registrační značky (resp. SPZ) vozidel
 • Jména a adresy řidičů, případně majitelů, svědků nehody
 • Údaje o pojištění (číslo pojistné smlouvy / zelené karty)
 • Fotodokumentace místa dopravní nehody

Záznam o dopravní nehodě

 • Společný záznam o dopravní nehodě musí být řádně a čitelně vyplněn, podepsán, obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky a především míru zavinění jednotlivých účastníků.
 • Formulář si stáhněte, vytiskněte a vozte s sebou ve vozidle. Při vyplňování formuláře doporučujeme vyznačit viníka a poškozeného. Přečtěte si postup pro vyplnění na zadní straně Záznamu o dopravní nehodě.
 • Upozorňujeme, že novela zákona č. 168/1999 sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ukládá s účinností od 1. 1. 2010 poškozenému při uplatnění nároku povinnost předložit společný záznam o dopravní nehodě (§ 9, odst. 1). Tato povinnost je uložena i pojištěnému (§8, odst. 4), přičemž pojištěnému při nesplnění této povinnosti hrozí, že pojistitel proti němu uplatní právo na úhradu vyplacené částky (§ 10, odst. 1, písm. d).
 • V případě, že vám viník dopravní nehody nepředloží zelenou kartu potřebnou pro vyplnění Záznamu o dopravní nehodě, můžete si pojišťovnu viníka ověřit na stránkách ČKP. Pokud u nás máte pojištěno Povinné ručení, můžeme škodu vyřešit i v případě, že ji způsobil někdo jiný (Pohoda Bez povinností).

Oznamte škodní událost

Nepřijímejte nabídky asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nemáte ověřeno (linka 241 114 114), že se jedná o smluvní asistenční službu České pojišťovny, eventuálně smluvní asistenční službu pojišťovny dalšího účastníka dopravní nehody (viníka dopravní nehody).

Oznamte škodní událost

On-line kdykoliv

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Telefonicky

241 114 114

Telefonní linka Klientského servisu České pojišťovny je Vám k dispozici každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

Písemně

Vyplněný formulář odešlete poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
P. O. Box 305,
659 05 Brno