Slovník pojmů

Asistenční služba

Bezplatná pomoc pojištěným v nesnázích (např. asistence při ambulantním ošetření, asistence při hospitalizaci, zajištění transportu pojištěných).

Bezeškodní průběh

Takový průběh pojištění, ve kterém nenastala pojistná událost.

Bonifikace

Sleva na pojistném za splnění zadaných podmínek formou vrácení části zaplaceného pojistného.

Bonus

Sleva za bezeškodní průběh pojištění. Například u povinného a havarijního pojištění jde o počet měsíců bez nehody. Díky tomu máte za každých 12 měsíců beze škody minimálně 5 % slevu.

Dlouhodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu jednoho roku nebo na dobu delší než jeden rok.

Dlouhodobé cestovní pojištění

Pojištění sjednané vždy na dobu jednoho roku. Délka nepřetržitého pobytu v zahraničí může být omezena na 90 nebo 180 dní nebo 365 dní. Dlouhodobé pojištění nelze sjednat pro osobu, která se nachází v zahraničí.

Dožití pojistní smlouvy

Den, který je uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

Frekvence placení

Smluvně sjednaný interval úhrady pojistného (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně).

Indexace

Indexace je vlastně udržení pojistné ochrany klienta. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (indexační procento). Indexační procento se odvozuje od toho, jak rostou mzdy a ceny. Pokud by nedocházelo k pravidelné úpravě pojistného, mohlo by dojít k tomu, že za nějakou dobu bude mít klient nedostatečně ochráněn svůj majetek a v případě pojistné události by mohlo dojít k zamítnutí plnění. Více informací.

Krátkodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok.

Krátkodobé cestovní pojištění

Pojištění, které je sjednané minimálně na jeden den a maximálně na 365 dní. Krátkodobé pojištění lze sjednat i pro osobu, která se nachází v zahraničí.

Léčebné výlohy

Náklady vynaložené na lékařskou péči v zahraničí. Jedná se o účelně vynaložené náklady na ošetření související s pojistnou událostí v zahraničí.

Likvidace pojistných událostí

Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události. Začíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a končí stanovením výše pojistného plnění.

Likvidátor

Pracovník pojišťovny, který přijímá a vyřizuje pojistné události. Odborně posoudí, zda má pojištěný nárok na vyplacení pojistného plnění a v jakém rozsahu.

Minimální pojistné

Minimální částka, pod kterou není možné daný produkt sjednat. Znamená to, že například není možné sjednat cestovní pojištění pod 100 Kč.

Mimořádné pojistné

Pojistné uhrazené nad rámec dohodnutého běžného pojistného. Používá se výhradně v investičním životním pojištění.

Obmyšlený

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na plnění v případě smrti pojištěného.

Odkupné

Částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě zrušení životního pojištění, jež splňuje předepsané podmínky.

Oprávněná osoba

Osoba, která při pojistné události získá právo na pojistné plnění

Pojistitel

Pojišťovna, se kterou máte uzavřenou smlouvu. Nepleťte si to s pojistníkem.

Pojistka

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem.
Počátek pojištění je doba, která začíná běžet v 0.00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě a končí v 24.00 hodin výročního dne

Pojistná částka

Smluvně stanovená částka, která byla v pojistné smlouvě dohodnuta jako horní hranice plnění pojišťovny.

Pojistná doba

Doba, po kterou trvá sjednané pojištění.

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je dokument, kde jsou definovány jednotlivé osoby a podmínky pojištění např. limity pojištění.

Pojistná událost

Nahodilá událost, která je přesně stanovena v pojistné smlouvě. Pokud událost nastane, vyplatí pojišťovna pojistné plnění tomu, kdo je určen v pojistné smlouvě.

Pojistné

Částka, kterou platí pojistník pojišťovně. Ta za to poskytuje ochranu pro případ pojistných událostí.

Pojistné nebezpečí

Možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné podmínky

Podmínky pojištění, které jsou specifické pro danou pojišťovnu.

Pojistník

Osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojištění. Pojistník může, ale nemusí být zároveň pojištěným. Může to být rodič, který pojistí své děti.

Pojistné plnění

Plnění k uspokojení nároku pojištěného, který vznikl v důsledku pojistné události. Výše plnění je stanovena pojistnou smlouvou na základě pojistných podmínek.

Pojistný zájem

Oprávněná potřeba ochrany např. zdraví nebo majetku před následky pojistné události.

Pojištění

Je právní akt, který vzniká uzavřením pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a pojistníkem. Poskytuje krytí na předem dohodnuté události.

Pojištěný

Osoba, na kterou se pojištění vztahuje. Pojištěný může, ale nemusí být také pojistníkem. Mohou to být například děti, které pojistil jejich rodič.

Připojištění

Rozšíření základního rozsahu pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění.

Rámcová smlouva

Stanoví smluvní podmínky následně uzavíraných konkrétních smluv, tj. předurčuje obsah budoucích smluv.

Repatriace

Návrat pojištěného klienta zpět do České republiky z důvodu neschopnosti pokračovat v zahraniční cestě ze zdravotních důvodů. Je automaticky součástí každého typu cestovního pojištění.

Rozsah krytí

Rozsah krytí popisuje situace, za kterých je pojišťovna povinna plnit, a naopak při kterých plnit nemusí. Tyto situace najdete ve všeobecných pojistných podmínkách.

Rozsah pojištění

Sjednaná úroveň pojištění.

Rozsah poškození

Vyjádření škody či újmy pojištěného.

Spoluúčast

Částka, kterou se oprávněná osoba podílí na úhradě škody vzniklé pojistnou událostí. Spoluúčast se vyjadřuje pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací. Její výše je dohodnutá v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách.

Škodní historie

Záznam o předchozích škodách způsobených pojištěným.

Škodní událost

Od pojistné události se liší, protože škodní událost sama o sobě nemusí být pojistnou událostí. Teprve pokud odpovídá pojistným podmínkám, pak se z ní pojistná událost stane.

Věk pojištěného

Rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného.

Výluka

Škodná události, při které nevzniká nárok pojištěného na pojistné plnění

Výroční den pojištění

Den, na který připadá výročí počátku pojištění. Pokud takový den v měsíci není, připadne výroční den na poslední den takového měsíce.

Zelená karta

Mezinárodně uznávaný doklad o existenci povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla.

Máte otázku? Nevíte, které pojištění je pro vás vhodné?

Zavoláme vám zpět Napište nám

CeskaPojistovna
Nahrávám poslední tweet, počkejte prosím. Sledujte nás na Twitteru.

241 114 114