Indexace pojištění

Co je indexace

Základním principem Indexace je udržení pojistné ochrany klienta, vyjádřené vztahem výše pojistného plnění vypláceného za pojistnou událost vůči kupní síle peněz. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (dále indexační procento) a adekvátního navýšení pojistných částek s ohledem na vývoj cenové a mzdové hladiny za uplynulý rok a se zaměřením na nejdůležitější skupiny spotřebního koše jako jsou potraviny, bydlení, energie, voda a v neposlední řadě zdravotnictví.
Indexace je sjednána zpravidla při uzavření pojistné smlouvy. Pokud by nedocházelo k pravidelné úpravě pojistného, erodovala by pojistná ochrana nebo by muselo dojít následně ke skokovému nárůstu pojistných částek a pojistného, aby sjednané pojištění nadále plnilo účel, ke kterému si jej klient uzavřel.

Jak přistupujeme ke stanovení výše indexačního procenta

V rámci stanovení výše indexačního procenta zohledňujeme hned několik důležitých faktorů. Významnými položkami vstupujícími do výpočtu jsou index růstu spotřebitelských cen, který meziročně vzrostl o 0,7 % a růst nominálních mezd publikovaných ČSÚ.
Snažíme se více zohlednit vývoj cen u důležitých skupin spotřebního koše. Největší vliv na růst cenové hladiny měly ceny za bydlení – růst cen elektřiny o 1,2 %, vodného o 1,3 % a stočného o 4,8 %. Hlavním faktorem pro stanovení indexačního procenta byl nárůst průměrné mzdy. Ta dosáhla v roce 2016 výše 27 589 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 122 Kč (4,2 %).

Tyto vstupy nás vedly pro období 1. 7. 2017 - 30. 6. 2018 k navržení indexačního procenta ve výši 4,3 %.