Indexace pojištění

Co je indexace

Základním principem Indexace je udržení pojistné ochrany klienta, vyjádřené vztahem výše pojistného plnění vypláceného za pojistnou událost vůči kupní síle peněz. K tomu dochází pravidelnou úpravou pojistného o procento stanovené pojistitelem (dále indexační procento) a adekvátního navýšení pojistných částek s ohledem na vývoj cenové a mzdové hladiny za uplynulý rok a se zaměřením na nejdůležitější skupiny spotřebního koše jako jsou potraviny, bydlení, energie, voda a v neposlední řadě zdravotnictví.
Indexace je sjednána zpravidla při uzavření pojistné smlouvy. Pokud by nedocházelo k pravidelné úpravě pojistného, erodovala by pojistná ochrana nebo by muselo dojít následně ke skokovému nárůstu pojistných částek a pojistného, aby sjednané pojištění nadále plnilo účel, ke kterému si jej klient uzavřel.

Jak přistupujeme ke stanovení výše indexačního procenta

V rámci stanovení výše indexačního procenta zohledňujeme hned několik důležitých faktorů. Významnými položkami vstupujícími do výpočtu jsou index růstu spotřebitelských cen, který meziročně vzrostl o 2,1 % a růst nominálních mezd publikovaných ČSÚ.
Snažíme se více zohlednit vývoj cen u důležitých skupin spotřebního koše. Největší vliv na růst cenové hladiny měly ceny bydlení (růst cen nájemného o 3 %, elektřiny o 4,3 %), ceny pohonných hmot – růst o 6,2 %, ceny potravin a nealkoholických nápojů. Hlavním faktorem pro stanovení indexačního procenta byl nárůst průměrné mzdy, která nominálně vzrostla o 8,6 % (zohledňujeme vývoj v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018), a pohybovala se na úrovni 31 tis. Kč.

Tyto vstupy nás, s ohledem na pojistné podmínky dotčených pojistných smluv, vedly pro období 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020 k navržení indexačního procenta takto:

  • pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2013 indexační procento ve výši 4,6 %
  • pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017 indexační procento ve výši 4 %
  • pro smlouvy sjednané od 1. 10. 2017 indexační procento ve výši 8,6 %.